Bij besluit van 10 september 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen. De staatssecretaris heeft het asielverzoek van de vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan. De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat zij en haar kind, geboren in Italië onmenselijk zullen worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals zij en haar kind.

Spreker(s)

Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: