Minderheidsaandeelhouder verzet zich tegen toekenning bonus aan bestuurder en statutenwijziging, wegens aantasting van zijn winstrecht. Vernietiging gevorderd op de voet van artikel 2:15 BW. Verval van de bevoegdheid vernietiging te vorderen ten aanzien van het bonusbesluit. Kennisneming van het besluit door vermelding in de concept-jaarrekening. Vennootschapsrechtelijke werking van de aandeelhoudersovereenkomst. Interpretatie inhoud aandeelhoudersovereenkomst. Vernietiging emissiebesluit. Geen bescherming van de verkrijger van geëmitteerde aandelen op grond van arrikel 2:16 lid 2 BW wegens het ontbreken van goede trouw. Geen recht op schadevergoeding wegens de vernietiging van het emissiebesluit.

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: