Rechtbank Noord-Holland 25 juni 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:7404

Datum: 25-06-2020

Onderwerp(en): Kwaliteit van zorg

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Uithuisplaatsing in een accommodatie jeugdhulpaanbieder. Aanbestedingsproblematiek. Het betreft een kwetsbare jongen met langdurige en hardnekkige problematiek. Hij is licht verstandelijk beperkt en er is (ook) sprake van psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Hij krijgt geen onderwijs en er is sprake van een sociaal isolement. Hij staat niet open voor hulpverlening, heeft een verstoord dag- en nachtritme en vertoont in hoge mate zelfbepalend gedrag. Ondanks intensieve, ambulante hulpverlening is de zorgwekkende situatie van de minderjarige niet verbeterd. Er is inmiddels sprake van een dermate complexe, nijpende en schrijnende situatie, dat het noodzakelijk is dat [de minderjarige] zo spoedig mogelijk in een passende voorziening wordt geplaatst. De GI heeft aangegeven dat na een uitgebreide zoektocht is gebleken dat er op dat moment slechts één passende plek beschikbaar is, maar dat de gemeente die niet (volledig) wil financieren. De kinderrechter stelt in deze zaak vast dat de GI aanloopt tegen financierings- en/of aanbestedingsproblematiek in de jeugdhulp. Het is duidelijk geworden dat de GI zich reeds zeer heeft ingespannen om een passende plek te vinden en thans ligt het op de weg van de gemeente om ten behoeve van [de minderjarige] zo spoedig mogelijk de benodigde maatregelen te treffen zodat [de minderjarige] passende jeugdhulp kan krijgen

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: