Rechtbank Noord-Holland 31 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019,413

Datum: 31-07-2019

Onderwerp(en): Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:162 BW, Art. 7:613 BW, Art. 7:611 BW, Art. 6:248 lid 2 BW, Art. 6:74 BW, Art. 6:253 lid 1 BW, Art. 35 lid 1 Pw

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: