ECLI:NL:RBROT:2017:5738

Datum: 27-07-2017

Onderwerp: Rechterlijke toetsing

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Economisch ordeningsrecht

Vindplaats: Extern

Concentratie tussen SENS (Staatsloterij) en SNS (Lotto) terecht door ACM goedgekeurd. Potentiële concurrenten zijn belanghebbende indien zij concrete plannen hebben om tot de markt toe te treden en zijn begonnen met de uitvoering daarvan. Aan het vereiste van potentieel concurrent mogen niet te strenge eisen worden gesteld indien het een beroep tegen een vergunning voor een concentratie tussen potentiële concurrenten van de insteller van het beroep betreft. In een fusiebesluit wordt immers onderzocht welke gevolgen de concentratie naar verwachting in de nabije toekomst heeft (doorgaans een termijn van één a drie jaar) heeft op de markt. 8:29-procedure biedt voldoende waarborgen voor een eerlijk proces; geen strijd met equality of arms wegens geheimhouding van een groot aantal vertrouwelijke stukken. Markt van loterijen en lottospelen. Definitieve marktafbakening niet nodig. Marktafbakening vormt een startpunt voor de analyse van de marktmacht en een hulpmiddel, en geen doel op zich. Naar het oordeel van de rechtbank heeft ACM de door haar verzamelde gegevens voldoende zorgvuldig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze geanalyseerd (d.m.v. een zgn. ‘regressie-analyse’) en daaruit terecht geconcludeerd dat de meldende partijen slechts in beperkte mate met elkaar concurreren. Regressie-analyse is waardevolle en wetenschappelijk verantwoorde methode om te onderzoeken in welke mate er statistisch significante verbanden bestaan tussen bepaalde waarnemingen. Juistheid onderzoeksmethode bevestigd door externe deskundige. Voorts heeft ACM voldoende toegelicht waarom zij de uitkomsten van het onderzoek naar voorkeuren van consumenten (de zogenoemde conjunctanalyse) buiten beschouwing heeft gelaten. Nu de diensten in kwestie nauwelijks met elkaar concurreren, laten gecoördineerde effecten zich ook moeilijk denken. Overheveling van de marktmacht van de gefuseerde onderneming naar de online markt ook onvoldoende waarschijnlijk.

Ga naar uitspraak