Rechtbank Rotterdam 3 januari 2017

ECLI:NL:RBROT:2017:307

Datum: 03-01-2017

Onderwerp(en): De meldplicht van ongebruikelijke transacties

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht

: boete wegens overtreding 16 Wwft, begrip transactie in de Wwft moet ruim worden uitgelegd,

Er is niet alleen sprake is van een transactie bij een handeling ten behoeve van een cliënt als deze op initiatief van een cliënt plaatsvindt of als deze cliënt daarvan profiteert. Er is ook sprake van een transactie als de cliënt op andere wijze bij deze handeling betrokken is. De rechtbank legt het eerste ‘ten behoeve van’ in artikel 1, aanhef en onder m, van de Wwft uit als ‘door of voor’. Bij deze uitleg is niet vereist dat de transactie nuttig of gunstig is of lijkt voor de client ofwel in haar belang is. De door eiseres voorgestane wetsuitleg zou tot gevolg hebben dat transacties door derden die niet in het belang van de rechtspersoon zijn of lijken, hoe ongebruikelijk ook, niet gemeld hoeven te worden, waarmee ernstig afbreuk wordt gedaan aan het beoogde nuttig effect van de Wwft en de derde Witwasrichtlijn. Ook (of juist) een transactie die gelet op de belangen van de rechtspersoon of haar ubo op het eerste gezicht niet rationeel lijkt, kan vragen oproepen en nopen tot nader onderzoek en/of melding.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: