Online leergang verbintenissenrecht Leergang burgerlijk procesrecht | najaar 2024 Leergang contractenrecht 2024 Leergang Mergers & Acquisitions 2024 Bekijk alles
Leergang arbeidsrecht

Klassikaal

Startdatum: maandag 04-03-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur | 8 dag(en)


De Leergang Arbeidsrecht is door de VAAN erkend.

De Leergang Arbeidsrecht is uniek: in deze leergang worden de belangrijkste onderdelen van het arbeidsrecht op een hoog niveau behandeld. Naast negen klassikale bijeenkomsten volgt u zes uren webinars vanaf uw eigen werkplek. Dat geeft de mogelijkheid om naast de kernonderwerpen als het bereik van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht, het medezeggenschaps- en cao-recht, álle aspecten van het arbeidsrecht (van de statutair directeur tot de zieke werknemer, van privacy-recht tot pensioenrecht) aan de orde te laten komen. De leergang bestaat uit 60 uur college. Om elkaar op informele wijze wat beter te leren kennen organiseren wij na de 1e cursusdag een kennismakingsdiner in Kasteel Waardenburg.

Als naslagwerk ontvangt u het boek 7-V Arbeidsovereenkomst uit de Asser Serie. Aansluitend aan de eerste cursusdag vindt een informeel kennismakingsdiner plaats in Kasteel Waardenburg.

We schrijven geen huiswerkopdrachten voor. Gedurende de opleiding dient u een paper te schrijven. U kiest zelf het onderwerp waarover u de paper wenst te schrijven. Het onderwerp en de inhoud van de paper wordt beoordeeld door een van de docenten. Bij een voldoende cijfer voor de paper mag u deelnemen aan het schriftelijk examen. Bij het schriftelijk examen is de vraagstelling in casusstijl. Het examen vindt plaats in Kasteel Waardenburg en duurt drie uur maximaal. Een van de docenten beoordeelt uw examenopdracht. Het schriftelijk examen bepaalt het eindcijfer, u dient hiervoor minimaal het cijfer zes te behalen.

NIEUW
Van deze leergang maakt ook deel een digitale jurisprudentiebundel met PO punten. Elke deelnemer ontvangt in zijn/of haar “mijn AVDR” deze bundel, met de PO punten. Dit is een extra service voor de deelnemers. Deze bundel is drie maanden na laatste dag van de cursus met PO punten te volgen. Gelijke behandeling
Discriminatie komt in alle vormen en maten voor, ook op de werkvloer. In deze cursus krijg je inzicht in de verschillende vormen van ongelijke behandeling op de werkvloer. Aan bod komen onder andere: de vele wetten en regels, het verschil tussen direct en indirect onderscheid, de rechtvaardigingsgronden om onderscheid te maken en de bewijslastverdeling.
— mr. Marije Schneider docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten
Kwalificatie arbeidsovereenkomst
De kwalificatie van de arbeidsovereenkomst houdt de gemoederen flink bezig. De opkomst van de deeleconomie en platformarbeid heeft geleid tot debatten over de juiste kwalificatie van de nieuwe arbeidsverhoudingen. Het Plaatsingsovereenkomst-arrest is in de plaats gekomen van Groen/ Schoevers en Deliveroo heeft voor nieuwe gezichtspunten gezorgd. Ondertussen is de regering bezig met een nieuwe definitie van het gezagsbegrip. Kortom, voldoende aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: hoe kwalificeer een overeenkomst als een arbeidsovereenkomst?
— mr. Marije Schneider docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten
In dit onderdeel staan het discriminatieverbod en de gelijkebehandelingswetgeving centraal. De rol en betekenis hiervan binnen het arbeidsrecht nemen toe. Veel discriminatieklachten bij het College voor de Rechten van de Mens gaan over arbeidsrechtelijke of ambtenarenrechtelijke situaties. En als het gaat om (seksuele) intimidatie op de werkvloer is het belangrijk om te weten dat dit in het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht geldt als een bijzondere vorm van discriminatie op grond van grond van geslacht. Aan de orde komen o.m.: de Nederlandse lappendeken aan gelijkebehandelingswetten; de reikwijdte van die wetten en de daarin opgenomen discriminatiegronden; belangrijke begrippen en kenmerken van het gelijkebehandelingsrecht en de bewijslastverdeling in het gelijkebehandelingsrecht.
Mr. dr. Jan-Peter Loof, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, senior-docent constitutioneel recht en mensenrechten (Universiteit Leiden)
— mr. drs. Jan-Peter Loof Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten
Steeds meer arbeidsovereenkomsten hebben een grensoverschrijdend element – bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden worden verricht in het internationale transport, of omdat de werknemer in een ander land woont en de werkzaamheden deels vanuit zijn eigen woning verricht. Dit onderdeel van de leergang gaat in op de gevolgen hiervan voor het op de overeenkomst toepasselijke recht en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval er een arbeidsconflict ontstaat. U krijgt een update van de beginselen van het internationale bevoegdheidsrecht en het conflictenrecht en wordt bijgepraat over de meeste recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving.
— prof. dr. Aukje van Hoek hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht, UvA — mr. Olaf van Haperen advocaat Eversheds Sutherland
Ons onderdeel geeft een verdiepend inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van het Procesrecht in hoger beroep in arbeidszaken van een zeer ervaren raadsheer in het gerechtshof. Verder wordt ingegaan op de regels van appelprocesrecht in het algemeen nu gebleken is dat deze achtergrondkennis vaak ook voor de arbeidsrechtadvocaat een ver van mijn bed show is. De bedoeling is om handreikingen te doen om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Als plv. Voorzitter van de raad van discipline zal ik een en ander toelichten tegen de achtergrond van tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid.
— mr. Tijn van Osch senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — mr. Herman van der Meer senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam
“Overgang van onderneming” is een fenomeen dat in de arbeidsrechtpraktijk geregeld onderwerp van advisering is. Ook procedures daarover zien we met regelmaat in de jurisprudentie terug.  Een zorgvuldige weging van de omstandigheden van het geval en inschatting van de juridische en financiële implicaties is cruciaal, zowel voor werkgevers als werknemers. In mijn bijdrage zal ik met de deelnemers niet alleen in gesprek gaan over het juridisch kader, de jurisprudentie en ontwikkeling daarin, maar juist ook de strategische aspecten bij advisering aan de hand van de praktijk.
— mr. Eugenie Nunes advocaat en partner Dentons
Geschillen tussen werknemer en werkgever gaan vaak over ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het arbeidsrecht is dit een belangrijk, maar ook lastig onderwerp, mede vanwege de raakvlakken met het sociaalzekerheidsrecht. De kantonrechter ziet veel van die geschillen langskomen. In deze cursus worden vanuit de blik van de kantonrechter de verschillende onderwerpen op dit gebied met u besproken. De cursus beoogt juridische inhoud te koppelen aan praktische toepassing.
— mr. Peter Jansen senior rechter Rechtbank Noord-Holland
Het onderdeel ‘bijzondere bedingen’ staat uitvoerig stil bij de verschillende mogelijke bedingen die de wet kent die in een arbeidsovereenkomst opgenomen kunnen worden. Gedacht kan dan onder meer worden aan het proeftijdbeding, het boetebeding, het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, nevenwerkzaamheden en anti-ronselbeding en tot slot het beding tot eenzijdig wijzigen. ​De wet regelt ten aanzien van een aantal van die bedingen de invulling of werking ervan. Kortom, wat kan wel en wat kan niet. Door jurisprudentie wordt eveneens invulling gegeven aan bepaalde, niet wettelijk geregelde, bedingen. Dit onderdeel staat uitvoerig stil bij de laatste jurisprudentie en mogelijke toekomstige wettelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het concurrentiebeding.
— mr. Ralph Jan van der Ham advocaat en partner Holla legal & tax
Tijdens deze cursus komt het ontslag op staande voet aan de orde.  Daarbij zal ik ingaan op de vereisten, de onverwijldheid mede in relatie tot het doen van onderzoek en de inzet van een recherchebureau, de dringende reden, en het bredere toetsingskader. Ook zal ingegaan worden op de kansen en (proces-)risico’s van een ontslag op staande voet. Tijdens deze cursus zal blijken hoe belangrijk een juiste ontslagbrief is, en ok hoe moeilijk het soms is de dringende reden goed te formuleren. En wat te doen bij een stapeling van redenen waarbij de druppel de emmer doet overlopen? Bij de Hoge Raad ligt nu een zaak voor waarin de onverwijldheid in zo’n situatie onderwerp is. Uiteraard komt deze vraag , net als andere actuele rechtspraak aan de orde. Kortom: een verdiepende cursus, op de praktijk gericht!
— mr. Ellen de Groot senior rechter Rechtbank Gelderland
Onderwerpen

 • Bepaalde tijd en opvolgend
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsovereenkomst kwalificatie
 • Arbeidsprocesrecht
 • Bijzonber bedingen
 • Cao recht
 • Collectief ontslagrecht
 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Faillissement en het arbeidsrecht
 • Flexibele arbeidsverhoudingen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagvergoedingen
 • Overgang van onderneming
 • Privacy Internationaal privaatrecht
 • Statutair directeur
 • Werkloosheidswet
 • Zieke werknemer
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

mr. Yvette Dissel

advocaat en partner Boontje advocaten

Recensies
Bundel jurisprudentie

Van deze leergang maakt ook deel een digitale jurisprudentiebundel met PO punten. Elke deelnemer ontvangt in zijn/of haar “mijn AVDR” deze bundel, met de PO punten. Dit is een extra service voor de deelnemers. Deze bundel is drie maanden na laatste dag van de cursus met PO punten te volgen. 

 • Kwalificatie
  • Hoge Raad 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, Groen/Schoevers Kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443, Deliveroo. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, X/Gemeente Amsterdam Kwalificatie. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443, Deliveroo. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444, Van der Male/Den Hoedt Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186, ABNAMRO/Malhi Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, X/Gemeente Amsterdam Kwalificatie. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, Groen/Schoevers Kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
 • Opzegverboden
  • Hoge Raad 9 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0791, Kacar Kicasik /Stegeman Ontslag tijdens zwangerschap. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Rechtbank Amsterdam 25 januari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ2190, Ziekmelding nadat verzoek tot ontslagvergunning UWV is ontvangen. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 24 oktober 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9536, Melchers/De Haan Ontslagbescherming tijdens ziekte. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 15 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2032, Verkerk /Unidek Volumebouw Ontslag van de statutair bestuurder. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 13 november 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0761, Levison /MAB Groep Ontslag bestuurder vennootschap. Annotatie: mr. Anouk Cordang
 • Dringende reden
  • Parket bij de Hoge Raad 5 februari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AB9033, Mulder/City Exploitatie 033 Mulder/City Exploitatie. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 24 oktober 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9535, Sanders/Europa Garage Ontslag op staande voet wegens dringende reden. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1559, Bénetière /Daalmans Foutieve informatie sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 2 november 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AG4894, Van der Worp/Misset Foutieve informatie sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 20 maart 1981, ECLI:NL:PHR:1981:AG4170, Mijnals/NDSM Verzwijging tijdens een sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
 • Medezeggenschap
  • Hoge Raad 11 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4770, Afschaffen ‘pretverlof’ is niet instemmingsplichtig. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 4 juli 1985, ECLI:NL:GHAMS:1985:AB8831, motiveringsplicht. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 27 mei 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AC7640, Bezwaren van OR moeten in advies staan. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 1 mei 1980, ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, Kennelijk onredelijk besluit. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725, Bezwaren van OR moeten in advies staan. Annotatie: mr. Muriël Nolet
 • CAO-recht
  • Hoge Raad 28 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1247, Beenen/Vanduho Geen nawerking AVV (uitzondering?). Annotatie: mr. Els Unger
  • Gerechtshof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:585, Suk/Brittania Gebonden werkgever en ongebonden werknemer. Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0580, Unieke Kinderopvang Gunstiger bepalingen in oude CAO blijven gelden. Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2623, Teunissen/ Welter Elk beding strijdig met cao is nietig (?). Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4276, Boonen/ Quicken Bedingvergelijking, geen pakketvergelijking. Annotatie: mr. Els Unger
 • Einde arbeidsovereenkomst
  • Hoge Raad 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4523, - Hajziani/Van Woerden Beeindiging met wederzijds goedvinden? Onderzoeksplicht. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849, Ontslag; dringende reden; schadevergoeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628, Westhoff/Spronsen Discrepantie tussen wil en verklaring. Onderzoeksplicht van de werkgever. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282, van D./Nutricia Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9549, Vixia/Gerrits Ontslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, Wilco Ontslag op staande voet en verplichting tot doorbetaling loon. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, New Hairstyle Billijke vergoeding (art. 7:681 BW) in het arbeidsrecht. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617, Kolom Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werknemer. Aanpassing arbeidsovereenkomst naar de voor haar op medische gronden mogelijke uren. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
 • Bijzondere bedingen
  • Hoge Raad 13 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0331, Dingler/Merkelbach Proeftijdbeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, Philips/Oostendorp Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 27 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1859, Den Haan/The Box Fashion Proeftijdbeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 9 maart 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0770, Brabant/van Uffelen Concurrentiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2844, Ghisyawan/LAN-Alyst Uitleg concurrentiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
 • Pensioenrecht
  • Hoge Raad 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:428, Aansprakelijkheid pensioenadviseur ingeschakeld door werkgever. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267, Euronext Verhouding actieven/gewezen deelnemers en gepensioneerden. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0566, ECN/OMEN Maatstaf wijziging pensioenovereenkomst. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, Alcatel Lucent Verplichtingen na opzegging uitvoeringsovereenkomst. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
 • Gelijke behandeling
  • Hoge Raad 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2312, Ongelijke behandeling en goed werkgevershap. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 februari 2015., ECLI:EU:C:2015:115, Uitsluiting AOW’ers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651, Uitsluiting AOW’ers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3628, onderscheid op grond van geslacht. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Gerechtshof Den Haag 23 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:303, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 17 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:892, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:114, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367, Verplicht pensioenontslag voor piloten bij 56 jaar. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk