Leergang erfrecht 2024/2025 Leergang familieprocesrecht Leergang erfprocesrecht Online leergang Corporate Litigation 2024 Bekijk alles
Leergang contractenrecht

Klassikaal

Startdatum: donderdag 03-10-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur | 8 dag(en)


De leergang contractenrecht bestaat uit acht dagcursussen met de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers komen uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang contractenrecht is bedoeld voor juristen die hun kennis willen verdiepen. Na de eerste cursusdag zal aansluitend een welkomstdiner worden aangeboden in Kasteel Waardenburg.

NIEUW
Een digitale jurisprudentiebundel met PO punten maakt deel uit van deze leergang. Elke deelnemer ontvangt in zijn/haar "mijn AVDR" deze bundel met de bijbehorende PO punten. Dit wordt aangeboden aan de deelnemers als extra service. Deze bundel (incl. PO punten) is nog drie maanden na de laatste cursusdag te volgen.


Locaties:
1 - Kasteel WaardenburgMijn onderdeel (privacy in contractenrecht) zal ingaan op de huidige en te verwachten ontwikkelingen in het gegevensbeschermingsrecht (waaronder privacy) die van invloed zijn op het contractenrecht. Deze ontwikkelingen worden besproken in de context van verschillende typen contracten en de daarin bestaande trends. De aandachtspunten die hierbij aan de orde zullen komen zijn onder meer:
— mr. Olaf van Haperen advocaat Eversheds Sutherland
"In het contractenrecht is het uiteindelijk ook van belang dat een schuldeiser zijn vordering verhaald kan krijgen. Dat kan met name gebeuren door als contractspartij pand- en hypotheekrechten en persoonlijke zekerheidsrechten zoals borgtocht te bedingen. In deze cursus staan de (bijzondere) bedingen centraal in de contracten die ten grondslag liggen aan de vestiging van deze zekerheidsrechten, alsmede de uitleg van dergelijke bedingen. Daarnaast wordt aan de hand van de recente rechtspraak van de Hoge Raad ingegaan op de uitoefening van pand- en hypotheekrechten en persoonlijke zekerheidsrechten, waarbij ook aandacht is voor processuele complicaties. Na afloop van deze cursus bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken."
— prof. mr. drs. Jan Biemans hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht
Een tekortkoming houdt in dat de schuldeiser niet krijgt waar hij recht op heeft. Dat laat een schuldeiser natuurlijk niet over zijn kant gaan. Zijn mogelijkheden zijn divers maar stellen ook eisen. Het is voor een schuldeiser niet altijd eenvoudig om zijn recht te halen. Daarover gaat dit onderdeel van de cursus. Het grote struikelblok voor de schuldeiser is zijn klachtplicht. Doet de schuldenaar met succes een beroep op schending van de klachtplicht dan blijft de schuldeiser met lege handen achter: alle remedies en verweren worden hem onthouden. De Hoge Raad heeft in de loop der jaren geprobeerd de scherpe kantjes hiervan af te slijpen. Wat kan de contractenmaker op dit terrein nog voor elkaar krijgen. Waar moet hij op letten bij het formuleren van een contractuele klachtplicht?
Is de schuldeiser door de hoepel van de klachtplicht dan komt het verweer: er is geen ingebrekestelling gestuurd! Hoe hierop te reageren? Is ook door deze hoepel gesprongen dan komen we toe aan schadevergoeding en het mogelijke verweer dat de tekortkoming niet toerekenbaar is, ontbinding etc. Welke mogelijkheden geeft de wet en wat kan hierover in het contract worden opgenomen.
— mr. dr. Hendrik Wammes raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid
In mijn onderdeel gaan we met elkaar in op de vraag wat verzuim inhoudt, voor welke remedies verzuim een voorwaarde is, wanneer verzuim niet nodig is om een bepaald rechtsgevolg te laten intreden, hoe verzuimt intreedt en – als daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is – aan welke eisen een ingebrekestelling moet voldoen. Eigen inbreng uit de praktijk is van harte welkom. Ook besteden we aandacht aan het einde van verzuim. Tenslotte gaan we in op schuldeisersverzuim, de vereisten daarvoor en de gevolgen daarvan.
— mr. Petra Vos advocaat Stibbe
Technologie en contractrecht

“Er gaat geen dag voorbij zonder technologie-gerelateerd nieuws. Ransom-aanvallen en AI voeren daarbij momenteel de boventoon. Bij ransom-aanvallen speelt bijvoorbeeld de vraag over wel of niet betalen, maar ook over aansprakelijkheid. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het geschil tussen Hof van Twente en haar leverancier Switch. Bij AI spelen meerdere aspecten, zoals de komende Europese AI Act, en in het kielzog daarvan Europese richtlijnen over AI en aansprakelijkheid. Maar ook spelen intellectuele eigendom en privacy een rol bij AI en technologie in het algemeen.
— mr. Menno Weij partner BDO Legal
Contractenrecht en procesrechtelijke aspecten
Dit onderdeel concentreert zich op de procesrechtelijke aspecten van contractuele bedingen en de consequenties van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek voor (o.a.) de stelplicht en de bewijslast in gerechtelijke procedures over geschillen tussen contractspartijen.
Diverse leerstukken van het contractenrecht worden besproken, steeds door de bril van het procesrecht. Voornamelijk komt dat neer op stellen en bewijzen. Ook vragen over het procederen over schadevergoeding in een contractuele context komen aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het stellen en (zo nodig) bewijzen met betrekking tot specifieke onderwerpen zoals dwaling en (schending van) de klachtplicht. Diverse aspecten van het bewijsrecht (zoals het inzagerecht en het bewijsbeslag) passeren daarbij de revue.
 
Er is ook aandacht voor ‘do’s and don’ts’ in een procedure. Denk hierbij (bijvoorbeeld) aan de in het petitum van de dagvaarding in te stellen vorderingen in geval van een tekortkoming van een contractspartij. Of aan de procesrechtelijke consequenties van een boetebeding, een financieringsvoorbehoud of een exoneratieclausule.
Uiteraard wordt ook ingegaan op de processuele verweren die een aangesproken contractpartij kan voeren. Denk hierbij aan een beroep op verjaring, een beroep op schending van de klachtplicht, etcetera.
 
De docenten zullen elkaar steeds ‘grensoverschrijdend’ aanvullen en er is alle ruimte voor vragen en opmerkingen, zodat de interactie tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk wordt bevorderd.
— mr. dr. Jaap Dammingh hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen — prof. mr. Gert van Rijssen raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen
Het onderdeel: contractenrecht en procesrechtelijke aspecten

Dit onderdeel concentreert zich op de procesrechtelijke aspecten van contractuele bedingen en de consequenties van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek voor (o.a.) de stelplicht en de bewijslast in gerechtelijke procedures over geschillen tussen contractspartijen. Ook wordt aandacht besteed aan de ‘do’s and don’ts’ in een procedure. Denk bijvoorbeeld aan de in het petitum van de dagvaarding in te stellen vorderingen in geval van een tekortkoming van een contractspartij. Of aan de procesrechtelijke consequenties van een boetebeding, een financieringsvoorbehoud of een exoneratieclausule. Tevens aandacht voor de processuele verweren die een aangesproken contractpartij kan aanvoeren. Denk hierbij aan een beroep op verjaring, een beroep op schending van de klachtplicht, etcetera.
— mr. dr. Jaap Dammingh hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

 • Ontbinding van overeenkomsten
 • Aanpassen duurovereenkomsten
 • AI Act en Europese richtlijnen over AI en aansprakelijkheid
 • Algemene voorwaarden
 • Ambtshalve toetsing van consumentenrecht
 • B-2-C regels bij e-commerce
 • Bespreking belangrijkste kenmerken Nederlands recht op het gebied van uitleg
 • Betekenis van contractuele kwalificaties van feitelijke aard
 • Boetebeding
 • Concrete bepalingen uit de miscellaneous clausules
 • Contract op wisselplaats van norm en recht
 • De vaststellingsovereenkomst
 • Dwaling
 • Elektronisch contracteren - regels en bijzonderheden
 • Feitelijke zekerheid verrekening
 • Feiten als fundament voor recht en rechtspraak
 • Goederenrechtelijke zekerheidsobjecten
 • Grondslag informatieplichten en rechtsgevolg bij schending
 • Het contractuele stadium - samenloop van IPR verdrags- en verordeningsrecht
 • Informatieplicht
 • Informatieplichten en andere eisen
 • Ingebrekestelling
 • Invloed privacy recht op de werkgever/werknemer-verhouding
 • IPR aspecten
 • Is er sprake van tekortkoming
 • Jurisprudentie inzake ransom-aanvallen en aansprakelijkheid
 • Kenmerken Anglo-Amerikaanse recht
 • Klachtplicht
 • Opschortende en ontbindende voorwaarden
 • Overgang pré-contractuele fase naar contractuele fase
 • Persoonlijke zekerheid waaronder hoofdelijkheid borgtocht en bankgarantie
 • Precontractuele perikelen internationaal verband
 • Privacy recht werkgever/werknemer-verhouding
 • Privacy rechtelijke aspecten Arbeidsrecht praktijk
 • Privacy-aspecten bij technologie
 • Schadevergoeding op grond van wanprestatie
 • Tips en tricks
 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Tot wanneer mogen onderhandelingen in de de pré-contractuele fase worden afgebroken
 • Verdeling stelplicht en bewijslast
 • Verhouding tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht
 • Verschil tussen mededelingsplichten en waarschuwingsplichten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Verzuim en schuldeisersverzuim
 • Voorbehoud voorwaarden
 • Wanneer treedt de contractuele fase in en welke aspecten zijn daarvan m.b.t. de beoordeling in de rechtspraak relevant
 • Wanneer wordt Nederlands recht van toepassing verklaard
 • Wie draagt de bewijslast naleving informatieplichten
 • Zekerheid in een contractuele relatie
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht

Recensies
Bundel jurisprudentie
 • Dwaling
  • Hoge Raad 18 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9306, Ernst en Latten – Crombag-Spaai Vastgoed. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 19 juni 1959, ECLI:NL:HR:1959:217, De Kantharos van Stevensweert. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, Van Lanschot - Bink. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 30 november 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC5383, Van der Beek – Van Dartel. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, Baris Riezenkamp Baris - Riezenkamp. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, Baris Riezenkamp Baris - Riezenkamp. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 21 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AC4621, Dwaling. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, Baris Riezenkamp Baris - Riezenkamp. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Derdenwerking | deel 2
  • Hoge Raad 7 maart 1969, ECLI:NL:HR:1969:AB7416, Deka-Hanno-Citronas; rotte sinaasappelen. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 12 januari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2298, Deka-Hanno-Citronas; rotte sinaasappelen. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 10 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4992, X / Defam Financieringen Popcorni-Defam. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162, Agfa / Foto Noort Agfaphoto Finance – Foto Noort. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 20 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD5694, Deka-Hanno-Citronas; rotte sinaasappelen. Annotatie: mr. Toine de Bie
 • Derdenwerking | deel 1
  • Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355, Derdenwerking van contracten. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 3 mei 1946, ECLI:NL:HR:1946:4, Derdenwerking van contracten. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 29 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2660, Mooijman/Netjes Derdenwerking van contracten. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7496, Derdenwerking van contracten. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, Derdenwerking van contracten. Annotatie: mr. Toine de Bie
 • Duurovereenkomsten
  • Hoge Raad 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, Goglio / SMQ. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 21 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0483, Mondia/Calanda. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660, Goglio / SMQ. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, Goglio / SMQ. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, Ronde Venen/Stedin Goglio / SMQ. Annotatie: mr. Toine de Bie
 • Algemene voorwaarden
  • Hoge Raad 20 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4267, Holleman/De Klerk Verrassende bedingen in die voorwaarden. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 januari 2021., ECLI:EU:C:2021:68, Dexia Algemene voorwaarden, ambtshalve toetsing. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1599, Algemene voorwaarden. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1394, Lommerse / Atria Art. 6:233 sub a BW. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013, MeeGaa /Van den Bos Algemene voorwaarden en aanbod en aanvaarding. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 13 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3632, Hardstaal/ Bovry Battle of forms. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, Haviltex Uitlegmaatstaven. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
 • Ontbinding
  • Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1071, De tenzij-regel. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Bewijslast = bewijsrisico. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:426, Contractuele regeling. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Bewijslast = bewijsrisico. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581, Fraanje / Alukon Aansprakelijkstelling nodig. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Klachtplicht
  • Hoge Raad 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:260, Afvalzorg c.s./Slotereind Contractuele voorzieningen. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, Art. 7:23 BW. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593, FAR Trading / Edco Eindhoven Informatieplicht. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
 • Aansprakelijkheid voor hulpzaken art. 6:77 BW
  • Hoge Raad 13 december 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC3302, Cadix Aansprakelijkheid voor hulpzaken art. 6:77 BW. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
 • Remedies
  • Parket bij de Hoge Raad 5 januari 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AA9311, Multi Vastgoed/ Nethou Tekortkoming: nakoming of schadevergoeding. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610, Ammelaar /Enthoven Algemene voorwaarden, verzuim zonder ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090, PIP implantaat Kan tekortkoming worden toegerekend. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2469, Spruijt /Tigchelaar Overmacht. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0657, Geldnet/Kwantum Geldnet/Kwantum. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424, Inbev /Van der Valk Verborgen gebrek. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082, Miragelplombe Is er sprake van tekortkoming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Parket bij de Hoge Raad 27 april 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB1338, Oerlemans/Driessen Verkeersopvattingen. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Bewijslast = bewijsrisico. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 6 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2389, Van Bommel/Ruijgrok Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910, Meatis /Verweersters Dwaling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, Vano /FBS Garanties. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2541, Brok/Huberts Non-conformiteit. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153, Bart’s Retail/Verweersters Asbest. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1435, WEA/Verweerder Toerekenbare tekortkoming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Verzuim
  • Parket bij de Hoge Raad 11 januari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD4925, Schwarz/ Gnjatovic Limitatieve opsomming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358, Fraanje /Gὃtte Omstandigheden van het geval. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581, Fraanje / Alukon Aansprakelijkstelling nodig. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8307, Tyco/Delata In verzuim en opschorten. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Gerechtshof Arnhem 18 september 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AE5250, Royal & Sun Alliance/EMS Ingebrekestelling uitbrengen. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, Endlich /Bouwmachines Verzuim zonder ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, Verzicht / Rowi Redelijkheid en billijkheid. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Non-conformiteit
  • Parket bij de Hoge Raad 10 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:ZC2629, Non–conformiteit. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Causaal verband
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1751, Bewijs objectieveerbaar letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054, Bewijs objectieveerbaar letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397, Strijd met redelijke toerekening. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 2 februari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7897, Toebrengen letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3670, Omkeringsregel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1299, Omkeringsregel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799, Proportionele aansprakelijkheid. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092, Proportionele benadering. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7351, Omkeringsregel. Annotatie: mr. Freek Schultz
 • Forumkeuzebedingen
  • Gerechtshof Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:905, Battle of forms. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 november 2022., ECLI:EU:C:2022:923, Algemene voorwaarden. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Gerechtshof Amsterdam 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:387, Click - wrapping / Lastgeving. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Hoge Raad 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2355, Forumkeuze in algemene voorwaarden. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Hoge Raad 11 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:345, Arbeidsrelatie. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273, Molenaarszoon Werkgeversaansprakelijkheid. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895, Deurmat Werkgeversaansprakelijkheid. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
 • Onrechtmatige daad
  • Hoge Raad 22 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC134, Taxusstruik Zorgvuldigheidsnormen. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, Kelderluik Gevaarzetting bij onrechtmatige daad. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, Kelderluik Gevaarzetting bij onrechtmatige daad. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Wanprestatie
  • Hoge Raad 5 januari 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6963, Verzekerbaarheid schade. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Ontvangsttheorie
  • Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, Centavos/Nieuwenhuis Ontvangsttheorie. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Vertegenwoordiging
  • Hoge Raad 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, ING/Bera Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Verjaring
  • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, Landjepik Schadevergoeding na verjaring in de praktijk. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Absolute en relatieve rechten
  • Hoge Raad 3 maart 1905, ECLI:NL:HR:1905:1, Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Uitleg
  • Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, Haviltex Uitlegmaatstaven. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard

Coming soon

 • HR 10-06-1910 | ECLI:NL:HR:1910:1 | Zutphense juffrouw mr. Derk Rijpma
 • Toerekenbare tekortkoming mr. Toine de Bie