Leergang erfrecht 2024/2025 Leergang familieprocesrecht Leergang contractenrecht Online leergang Corporate Litigation 2024 Bekijk alles
Leergang erfprocesrecht

Klassikaal

Startdatum: woensdag 04-09-2024 | 10:00 uur - 19:45 uur | 6 dag(en)


Op de site van rechtspraak.nl worden steeds meer erfrechtzaken gepubliceerd. Dit betekent dat kennis van het erfprocesrecht steeds belangrijker wordt. Mede daarom heeft de AvdR een leergang erfprocesrecht ontwikkeld. Sprekers komen uit de advocatuur, rechtelijke macht en de wetenschap.

De vooraanstaande sprekers behandelen een breed scala aan onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen van het procesrecht komen uitgebreid aan bod.
Informatierechten en -plichten zijn in het erfrecht van groot belang. Wie zijn rol bij de afwikkeling van een nalatenschap naar behoren wil vervullen heeft daarvoor informatie nodig en moet die informatie ook met anderen delen. Een bijzonderheid van het erfrecht is dat de persoon die de informatie het best zou kunnen geven – de erflater – er niet meer is. In deze cursus staat centraal hoe informatie via de rechter kan worden afgedwongen.
— mr. Jan Hein Lieber senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Zonder testamentaire vererving regelt de wet hoe een nalatenschap vererft. Als de erflater gehuwd was en een eigen kind nalaat, is de wettelijke verdeling van toepassing. Tijdens deze cursus wordt de wettelijke verdeling vanuit iedere relevante positie tegen het licht gehouden. Wat zijn de mogelijkheden als schuldeiser van de erflater? Hoe wordt een vordering van een kind vastgesteld en wat zijn de procesvoorschriften? Welke mogelijkheden zijn er om de hoogte van een vordering aan te tasten? Speciale aandacht is er voor de wilsrechten, die beschermen tegen het gevreesde stieffamiliegevaar. Waar moet u op letten als u een kind te dien aanzien adviseert? Na een ochtend vol inspiratie over de wettelijke verdeling is het 's middags tijd voor de testamentenpraktijk. De vraag of een testament wel rechtsgeldig tot stand is gekomen is een steeds vaker voorkomend discussiepunt in de erfrechtpraktijk. Hoe komt u aan relevante informatie over de wilsbekwaamheid van een testateur? Wat kan u van de medisch specialist en de notaris verwachten? Welke procesgang doorloopt u om een nietigverklaring voor te leggen? Wie moeten in die procedure worden betrokken? Ruime aandacht is er daarnaast voor de aantasting van schenkingen die door de erflater tijdens leven zijn gedaan. Wat is de rechtsgrond? Hoe doet u effectief een beroep op art. 7:176 BW? Welke (korte) verjaringstermijnen spelen er?

Last but not least, de uitleg van testamenten. Heeft de erflater de bepaling zo wel bedoeld? Wat zijn de voorwaarden om tot een andersluidende uitleg te komen en hoe pakt u dat processueel aan?
— mr. Sander Baetens advocaat en partner SCG Advocaten
Mijn onderdeel geeft een volledig overzicht van de wijze waarop de vereffening van nalatenschappen worden geopend, ook in verhouding tot de executele, beneficiaire aanvaarding en benoeming van vereffenaars. Daarnaast gaat de cursus in op de procedure die moet worden gevolgd bij de lichte en zware vereffening van nalatenschappen, met aandacht voor praktische en juridische aspecten. Ten slotte behandelt de cursus verschillende materiële aandachtspunten die van belang zijn voor de vereffening van nalatenschappen. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van de rechtspraak van de Hoge Raad en actuele rechtspraak van lagere rechtspraak. Ook wordt zijdelings ingegaan op relevantie onderdelen van het insolventierecht die van belang zijn voor de vereffening van nalatenschappen.
— prof. mr. drs. Jan Biemans hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht — mr. Joe van Anken promovendus bij Rijksuniversiteit Groningen
Het internationale erfrecht is vrij recent geëuropeaniseerd. Door de invoering van de Europese Erfrecht Verordening wordt een belangrijk instrument toegevoegd aan de gereedschapskist van de legal professional die zich bezighoudt met het erfrecht. Tijdens deze cursus wordt de cursist meegenomen in de regels omtrent de bevoegdheid van de rechter, alsmede de bevoegdheid van de notaris bij het opstellen van een Europese verklaring van erfrecht. Daarnaast zal aandacht ook worden besteed aan de regels van het toepasselijk recht, inclusief het maken van een rechtskeuze. Uiteraard zal tijdens de cursus voldoende aandacht worden besteed aan de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU.
— prof. mr. dr. Ian Sumner plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht Tilburg University
Op de goederen van een nalatenschap kan niet alleen beslag worden gelegd door schuldeisers van de erflater, maar ook door de erfgenamen zelf, door legatarissen en legitimarissen en door schuldeisers van de erfgenamen. In sommige gevallen is daar geen rechterlijke uitspraak voor nodig maar kan uit krachte van de grosse van het testament executoriaal beslag worden gelegd. In deze cursus komen deze verschillende mogelijkheden aan de orde.
— mr. Jan Dirk van Vlastuin advocaat Bouwman Van Dommelen Advocaten
Als er sprake is van een executeur en/of testamentair bewindvoerder heeft dat vele processuele consequenties. Op deze cursusdag worden de processuele aspecten uitvoerig besproken. Na deze cursusdag weet u hoe en wie in rechte te betrekken en leert u over alle overige processuele aspecten, zoals bijvoorbeeld wat te doen bij een gebrekkige taakuitoefening of bij geschillen tussen meerdere executeur of bewindvoerders. Tevens leert u op deze cursusdag over verjaring en verval in het erfrecht. Iedere praktijkjurist zal het zweet wel eens zijn uitgebroken. De vele, vaak korte termijnen, staan meer dan eens wat verscholen in allerlei bepalingen. Met deze cursus krijgt u een mooi overzicht van de belangrijkste verval- en verjaringstermijnen, inclusief de daarbij behorende rechtspraak. Na deze cursus bevat het erfrecht in die zin geen geheimen of (onaangename) verrassingen meer.
— mr. Eelco Anink advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten
Bij het leerstuk van de legitieme wordt ingegaan op diverse aspecten van het vaststellen en het te gelde maken van de aanspraak op de legitieme. Hoe verkrijgt men informatie? Hoe wordt de vordering vastgesteld en wie zijn hierbij partij? En wat als het saldo van de boedel niet toereikend is om de vordering volledig uit te keren? Tijdens de cursus komen ook materieelrechtelijke aspecten van de legitieme aan de orde.
— mr. Koert Boshouwers advocaat Lanen en Standhardt Advocaten
In dit dagdeel staat het proces van zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping centraal. Mede aan de hand van de Wet Bets (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) en recente jurisprudentie worden onder meer besproken: de aanvaardingsfictie van art. 4:192 BW, aanvaarding in geval van meerderjarigenbewind, verwerping in het belang van de rechthebbende?, onverwachte schulden, goede trouw en art. 4:194a BW.
— mr. Lucienne van der Geld directeur Netwerk notarissen raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag docent Radboud Universiteit Nijmegen notarieel recht

Onderwerpen

  • Beslag en executie
  • Informatierechten- en verplichtingen
  • IPR
  • Proces van zuivere en benificiaire aanvaarding
  • Uitleg van testamenten
  • Verdeling
  • Verjaring en verval
Spreker(s)

prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten