Online leergang arbeidsrecht

PO punt(en): 60

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 01-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

woensdag 01-02-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Privacyrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht worden door specialisten praktisch besproken. Verder wordt u in 8 uren op de hoogte gebracht van de allerlaatste actuele ontwikkelingen.
De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op de kennis vanuit de praktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven en organisaties.
De cursusonderwerpen zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. Na elk webinar is er conform de Verordening op de Advocatuur van de NOvA een toets. Na succesvolle afronding wordt per onderwerp een studiepunt toegekend.

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten zieke werknemer en sociale zekerheid | deel 1 (webinar)

mr. Ben van Meurs

woensdag 01-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • 5. Re -integratie
 • 5. Re -integratie (b) meewerken aan plan van aanpak (op - en bijstellen) - Blijft WG passief, moet WN actie ondernemen zoals WG aanspreken en desk.oordeel vragen (c) Passende arbeid verrichten - als WN meent dat arbeid niet passend is, dan z.s.m. de
 • 6. Varia
 • Programma (deel 1 en 2) 1. Inleiding2. Ziekmelding3. Loonbetaling bij ziekte, loonvordering4. Beëindiging AO, slapend dienstverband5. Re -integratie 6. Varia7. Sociale zekerheid: ZW en WIA (deel 3 webinar )
 • 1. Inleiding
 • 2. Ziekmelding
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte - art. 7:610b BW leent zich niet voor toepassing bij min -max contract - als WN structureel meer werkt dan minimum, dan uitgaan van een hoger aantal o.g.v. goed WG -schap 7:611 BW. - Hof Arnhem 20 -5 -2019, ECLI:NL:GHARL
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte - Ktr Rotterdam 13 -7 -2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6691 medische aanleiding tot borstverkleining, niet puur cosmetisch, dus geen opzet WN (b) genezing belemmeren of vertragen - marathonlopen terwijl ziek met knieklachten, Ktr
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte(c) zonder reden geen passende arbeid verrichten - Hof A’dam 14 -1 -2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:54 (d) niet meewerken aan redelijk voorschrift - Staken loonbetaling vanwege niet -meewerken aan keuring toegestaan, want redelijk
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte - Staken loonbetaling vanwege niet -meewerken aan het inwinnen van een medische expertise niet toegestaan, want in dit geval onredelijk. Vergt te grote inspanningen en belasting van WN, alternatief voorhanden. Aldus Ktr Al
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte - Bedrijfsarts adviseert mediation , WN weigert deelname. Loonstop terecht, aldus Hof Den Bosch 6 -2 -2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:372. Loondoorbetaling moet hervat worden vanaf moment dat WN terugkomt op zijn weigering om de
 • 3a. Loonbetaling bij ziekte(e) niet meewerken aan plan van aanpak re -integratie (f) zonder reden WIA -aanvraag te laat indienen - Waarschuwingsplicht WG, aldus Ktr Haarlem 27 -1 - 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:1247. Ook: 7:629 lid 7 BW- N.B. 104 weken lo
 • 3b. Loonvordering
 • 4a. Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • 4a. Beëindiging arbeidsovereenkomst - frequent ziekteverzuim (c -grond) - verwijtbaar handelen/nalaten WN (e -grond):  Niet -nakomen re -integratieverplichtingen  Deskundigenoordeel vereist (7:671b lid 5 sub b BW)  Ook schriftelijke aanmaningen WN
 • 4b. Slapend dienstverband

sluiten -

meer info +

Actualiteiten zieke werknemer en sociale zekerheid | deel 2 (webinar)

mr. Ben van Meurs

woensdag 01-02-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Actualiteiten zieke werknemer en sociale zekerheid | deel 3 (webinar)

mr. Ben van Meurs

woensdag 01-02-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Actualiteiten statutair directeur | deel 1 (webinar)

mr. Jet Stolk

woensdag 01-02-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Actualiteiten statutair directeur | deel 2 (webinar)

mr. Jet Stolk

woensdag 01-02-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Actualiteiten pensioenrechtspraak (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

donderdag 02-02-2023 | 12:30 uur - 13:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • I Pensioenrechtspraak
 • Procederen over pensioen
 • 1 Wijziging pensioen
 • Wijzigingsmethoden
 • Wijzigen via goed werknemerschap
 • IFF: wijzigen via goed werknemerschap
 • Collectief wijzigen via 7:611 BW
 • Collectief wijzigen via goed ex - werknemerschap ?
 • Redelijkheidstoets vs onaanvaardbaar
 • Eenzijdige wijziging pensioen
 • Ijkpunten bij wijziging
 • Eenzijdige wijziging
 • Wijziging pensioen vóór OVO?
 • Wijziging door pensioenfonds?
 • Opzeggen uitvoeringsovereenkomst
 • Euronext (I)
 • Euronext (II)
 • Euronext (III)
 • Zorgplicht werkgevers bij opzegging
 • Zorgplicht pensioenuitvoerder bij pensioenwijziging
 • Werkingssfeergeschillen
 • Is een pizza etenswaren?
 • Verjaring

sluiten -

meer info +

De wet toekomst pensioenen (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

donderdag 02-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma Actualiteiten pensioenrecht I Pensioenrechtspraak II Wet toekomst pensioenen
 • Pensioen anno 2023 Pensioenlandschap
 • Karakter pensioenovereenkomst
 • Middelloonpensioen
 • Huidige premieovereenkomst
 • Wet toekomst pensioenen Reden WTP: koopkrachtiger, individueler, eenvoudiger, arbeidsmarktStelling 1Een uitkeringsovereenkomst (ML) is na de WTP niet meer toegestaanStelling 2Al het opgebouwd pensioen moet worden gewijzigdStelling 3Werkgevers moete
 • Wet toekomst pensioenen
 • Pensioen in de WTP Hoofdpunten
 • Gewijzigde pensioenovereenkomst
 • Solidaire pensioenovereenkomst
 • Flexibele premieovereenkomst
 • Premie - uitkeringsovereenkomst
 • Wat voor pensioen krijgt werknemer?
 • Solidaire of flexibele premie
 • Nabestaandenpensioen wijzigt ook
 • Wat doen met opgebouwd pensioen? Wijzigen opgebouwd pensioen
 • Wijziging opgebouwd pensioen
 • Invaren default pensioenfondsen (art. 150 l WTP)
 • Het transitieplan van de werkgever (150 d WTP) 1. In het transitieplan legt de werkgever de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pen
 • Handhaving premiestaffel Overgangsrecht 220 e WTP In afwijking van artikel 17 mag de door of voor een deelnemer verschuldigde premie tot het moment van beëindiging van de deelneming een met de leeftijd oplopend percentage van het loon dat voor de pens
 • Keuze werkgever met premiestaffelVlakke premie of premiestaffel
 • Overgangsrecht
 • Take aways WTP

sluiten -

meer info +

Actualiteiten individueel ontslagrecht | deel 1 (webinar)

mr. Madeleine Lamers

donderdag 02-02-2023 | 15:15 uur - 16:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Individueel ontslagrecht2 Centraal staat art. 7:669 BW  Het ‘net’ ophalen  Behandelen a t/m i -grond  Praktische tips & tricks  Recente jurisprudentie
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS De a -grond 3 Bedrijfseconomische omstandigheden  26 weken -periode  (Gedeeltelijke) bedrijfssluiting  Uitvoeringsregels UWV  Beleidsvrijheid werkgever
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS 4 Bedrijfseconomische noodzaak  Organisatorische of technologische veranderingen  Organogram  Doelmatige bedrijfsvoering
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS 5 Rol medezeggenschap  Afscheid flexibele schil  Afspiegelen (peildatum)  Uitwisselbare functies  Per bedrijfsvestiging
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS 6 Uitwisselbare functies  Louise -beschikking (HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR2017:1349)  KLM -beschikking (HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR2019:229)  Hof Leeuwarden (functie -inhoud) (H
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Bedrijfsvestiging7Kenmerken Eenheid (goederen en diensten)  Eigen adres, locatie  Eigen KvK -inschrijving  Eigen klantenkring of doelgroep  Eigen naam, website, logo  Geograf
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Afspiegelen8Uitzonderingen Cao ontslagcommissie  Stoelendansmethode  AOW -gerechtigden
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Herplaatsing I9 Belangrijk!  Kernbegrippen  Binnen redelijke termijn (opzegtermijn)  Vrijheid werkgevers  Al dan niet met behulp van scholing  Passende functie
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Herplaatsing II10 Aanbod en aanvaarding  Herplaatsing niet mogelijk (niet in de rede)  Sociaal plan  Sancties op niet aanbieden of weigeren passende functie
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Procedureregels11 Regeling UWV Ontslagprocedure  A -, B - en C -formulieren  Opzegverboden  Toekennen of weigeren opzegvergunning  Procedure bij kantonrechter, hof en hoge raad
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS b -grond (langdurige arbeidsongeschiktheid) 12 104 weken  26 wekenverklaring van bedrijfsarts  let op opzegtermijnen  Wet Compensatie Transitievergoedingen
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS c -grond (frequentieverzuim) 13 Regelmatig ziek (chronische ziekte)  Onaanvaardbare gevolgen t.a.v. de bedrijfsvoering  Niet als gevolg van onvoldoende zorg  Deskundigenverklaring
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS d -grond (disfunctioneren) 14 Lastige grond  Strenge eisen  Ongeschikt voor ‘bedongen arbeid’  Tijdig in kennis stellen  Verbetertraject  Geen ziekte of gebrek  Zorg en arbe
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Ongeschiktheid15 Functieprofiel  Vaardigheden / Competenties  Waarneembaar effectief gedrag  Persoonskenmerken  Klachten in functie  Klachten in persoon
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Tijdig signaleren16 Niet ‘oppotten’ commentaar  Schriftelijke vastleggen  REP (Reageer, Evalueer en Presteer/Procedeer)
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Gelegenheid voor verbetering17 HR Ecofys, HR 15 maart 2019, JAR 2019/182.  Jurisprudentie talrijk  Veel afwijzingen
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS e -grond (verwijtbaar handelen of nalaten) 18 Werkgever oordeelt, mag zelf geen blaam treffen  Niet vereist ‘laatste redmiddel’  Lijkt op dringende reden  Onverwijldheid speelt ge
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS De Hoge Raad, de 21 februari 2020 -beschikkingen 19 ECLI:NL:HR2020:283  ECLI:NL:HR2020:284  Kenbaarheid (werknemer moet wel weten wat ontoelaatbaar is)  Reglementen & protocollen
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS 5 omstandigheden20A. Diefstal, bedrog, misdrijven B. Overtreden kenbare gedragsregels C. Niet naleven controlevoorschriften D. Veelvuldig (zonder reden) te laat, gevaar voor bedrijfsv
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS f-grond (gewetensbezwaren) 21 Komt zelden voor  Voorbeeld casinomedewerker  Combinatie met i -grond niet mogelijk
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS g -grond (verstoorde arbeidsrelatie) 22 Komt vaak voor  Ernstig en duurzaam  Verticale verstoring  Inspanningen, mediation  Goed motiveren (niet om gebrek aan d -grond te verhul
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS h -grond (vangnetbepaling) 23Voorbeelden: (Statutair) bestuurder en verschil van inzicht  Voetbaltrainer  Niet binnen halen diploma’s, niet verkrijgen VOG  Inhoudsloze arbeidsove
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS i-grond 24 Doel: meer vaste contracten, kantonrechters behoefte aan maatwerk  Combinatie van gronden met uitzondering van a, b en f  ‘in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbe
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Relevante Hoge Raad -jurisprudentie 25 HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80 (transitievergoeding bij herstel arbeids -overeenkomst )  HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:284 (toet
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Hoge Raad 17 april 2020 26 Herplaatsing in eigen functie is niet gelijk aan gedeeltelijke beëindiging, geen transitievergoeding verschuldigd  Hoge Raad 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:70
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Hoge Raad 18 februari 2022 (a -grond) 27 ‘de tekst van artikel 7:671b lid 2 wijst erop dat indien de werknemer ziek is geworden ná de indiening bij het UWV van de ontslagaanvraag dit
 • AvdR Actualiteiten Individueel ontslagrecht | 2 februari 2023 CMS Vragen? 28Madeleine J.G.M. LamersAdvocaat | MfN RegistermediatorT: 020 – 301 6374 M: 06 21 51 71 20E: madeleine.lamers@cms -dsb.com

sluiten -

meer info +

Actualiteiten individueel ontslagrecht | deel 2 (webinar)

mr. Madeleine Lamers

donderdag 02-02-2023 | 16:30 uur - 17:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | deel 1 (webinar)

mr. Bert van den Boom

donderdag 02-02-2023 | 09:45 uur - 10:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | deel 2 (webinar)

mr. Bert van den Boom

donderdag 02-02-2023 | 11:00 uur - 12:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Actualiteiten flexovereenkomsten | deel 1 (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 07-02-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten flexovereenkomsten | deel 2 (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 07-02-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten concurrentie, boete- en proeftijdbeding | deel 1 (webinar)

mr. Marieke Oudenhuijsen

woensdag 08-02-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten concurrentie, boete- en proeftijdbeding | deel 2 (webinar)

mr. Marieke Oudenhuijsen

woensdag 08-02-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Zieke werknemer | deel 1 (webinar)

mr. Peter Jansen

maandag 13-02-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Zieke werknemer | deel 2 (webinar)

mr. Peter Jansen

maandag 13-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Arbeidsprocesrecht | deel 1 (webinar)

mr. Peter Jansen

maandag 13-02-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Arbeidsprocesrecht | deel 2 (webinar)

mr. Peter Jansen

maandag 13-02-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten CAO | deel 1 (webinar)

mr. Els Unger

dinsdag 14-02-2023 | 12:15 uur - 13:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten CAO | deel 2 (webinar)

mr. Els Unger

dinsdag 14-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten collectief ontslagrecht | deel 2 (webinar)

mr. Els Unger

dinsdag 14-02-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten collectief ontslagrecht | deel 1 (webinar)

mr. Els Unger

dinsdag 14-02-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten vaststellingsovereenkomst | deel 1 (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

woensdag 15-02-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten vaststellingsovereenkomst | deel 2 (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

woensdag 15-02-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Transitievergoeding | deel 1 (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

woensdag 15-02-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Transitievergoeding | deel 2 (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

woensdag 15-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsovereenkomst | deel 1 (webinar)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 21-02-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsovereenkomst | deel 2 (webinar)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 21-02-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten verlofregelingen | deel 1 (webinar)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 21-02-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten verlofregelingen | deel 2 (webinar)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 21-02-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Gelijke behandeling | deel 1 (webinar)

mr. drs. Jan-Peter Loof

donderdag 23-02-2023 | 12:15 uur - 13:15 uur

Februari 2023

Eigen werkplek

Werkgeversaansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

dinsdag 07-03-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Werkgeversaansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

dinsdag 07-03-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Privacyrecht | deel 1 (webinar)

mr. Rosalie Brand

dinsdag 07-03-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Privacyrecht | deel 2 (webinar)

mr. Rosalie Brand

dinsdag 07-03-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Overgang van onderneming | deel 1 (webinar)

mr. Johanne Boelhouwer

dinsdag 04-04-2023 | 12:15 uur - 13:15 uur

April 2023

Eigen werkplek

Overgang van onderneming | deel 2 (webinar)

mr. Johanne Boelhouwer

dinsdag 04-04-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur

April 2023

Eigen werkplek

Medezeggenschap voor grote en kleine bedrijven | deel 1 (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 13-04-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2023

Eigen werkplek

Medezeggenschap voor grote en kleine bedrijven | deel 2 (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 13-04-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2023

Eigen werkplek

Werkloosheidswet | deel 1 (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 15-05-2023 | 15:15 uur - 16:15 uur

Mei 2023

Eigen werkplek

Werkloosheidswet | deel 2 (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 15-05-2023 | 16:30 uur - 17:30 uur

Mei 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 06-06-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 06-06-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 06-06-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 06-06-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 27-06-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 27-06-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Arbeidsrecht in hoger beroep | deel 1 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 31-08-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur

Augustus 2023

Eigen werkplek

Arbeidsrecht in hoger beroep | deel 2 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 31-08-2023 | 11:15 uur - 12:15 uur

Augustus 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 19-12-2023 | 09:30 uur - 14:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 19-12-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 19-12-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 19-12-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | maart | deel 1 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | maart | deel 2 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | september | deel 1 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | september | deel 2 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | december | deel 1 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | december | deel 2 (webinar)

coming soon

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Mark-Heemskerk-doek-1.jpg
prof. dr. mr. Mark Heemskerk

advocaat Held Advocaten, bijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Madeleine-Lammers.jpg
mr. Madeleine Lamers

advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

Bekijk profiel
mr.drs.Jan-Peter-Loof.jpg
mr. drs. Jan-Peter Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Ralph-Jan-van-der-Ham.jpg
mr. Ralph Jan van der Ham

advocaat en partner Holla legal & tax

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Rosalie Brand

advocaat Kennedy van der Laan

Bekijk profiel