Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht worden door specialisten praktisch besproken. Verder wordt u in 8 uren op de hoogte gebracht van de allerlaatste actuele ontwikkelingen.
De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op de kennis vanuit de praktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven en organisaties.
De cursusonderwerpen zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. Na elk webinar is er conform de Verordening op de Advocatuur van de NOvA een toets. Na succesvolle afronding wordt per onderwerp een studiepunt toegekend.

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • De arbeidsovereenkomst
 • Groen/Schoevers
 • Beurspromovendi-arrest
 • Notarissenarrest
 • Gezagsverhouding
 • Ketenregeling De ketenbepaling is per 1 januari 2020 verruimd: 
 • Aanzegverplichting
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Opzegging door werkgever
 • Ontbinding
 • i-grond
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Einde van rechtswege
 • Transitievergoeding Recht en opbouw begint vanaf dag éénindien:
 • Wet compensatie transitievergoeding
 • Slapende dienstverbanden
 • Verzekerden begrip
 • Voorwaarden WW
 • Arbeidsuren en loonaanspraak
 • Beschikbaarheid
 • Referte - eisen
 • uitsluitingsgronden
 • Hoogte en duur
 • Verrekening bij gaan werken
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Benadelingshandeling
 • Kolom - kwesties
 • Wwz
 • A - grond
 • B - grond
 • Passende arbeid
 • Benadelingshandelingen
 • Maatregelen
 • Inlichtingenplicht
 • Zwangerschap
 • Zwangerschap en ziekte
 • Hoofddoek
 • MeToo
 • Ouderen
 • Wat en waar gaat het mis
 • Grievenstelsel in hoger beroep
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Hoger beroep in arbeidsrecht
 • Herstel dienstbetrekking
 • Tips voor appelprocedure
 • Termijnen
 • Tijdsverloop
 • Transitievergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging
 • Kan een ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Bewijsrecht
 • Bewijs
 • Welke rechter is bevoegd
 • Relatieve competentie:
 • Rechtsmacht
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding
 • Switch
 • Overzicht uitspraken: Omgekeerde switch
 • Griffierecht
 • Aanpassingen bij akte
 • Overzicht uitspraken: Bewijs
 • Bewijslast loon
 • Bewijsaanbod
 • Verplichte 629a - verklaring
 • Overzicht uitspraken: Hoogte van de billijke vergoeding
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Vereeerschrift
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Annotatie: Hoge Raad 30 november 2018 | Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel in Wwz zaken
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Speciale problemen in Wwz zaken in hoger beroep
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Overzicht uitspraken: Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Overzicht uitspraken: Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Gedeeltelijke beëindiging en TV
 • Overzicht uitspraken: Corona procesrecht
 • Toezicht en handhaving door de AP en andere Europese privacy toezichthouders
 • Actualiteiten Autoriteit Persoonsgegevens
 • Handhaving door AP
 • Handhaving Europese toezichthouders
 • Privacy en COVID - 19
 • Wijzigingen in relevante wetgeving en andere ontwikkelingen
 • Wijziging Telecommunicatiewet
 • Wijziging UAVG
 • Nieuwe (concept) richtsnoeren EDPB
 • Collectieve acties
 • Recente Europese en nationale rechtspraak
 • Annotatie: Hof van Justitie 11 november 2020 | Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 21 januari 2021 | Grondslag BKR-registratie
 • Annotatie: Rechtbank Zeeland -West -Brabant 3 februari 2021 | Oneerlijke concurrentie|
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 18 maart 2021 | Vordering van Privacy First met betrekking tot het UBO-register afgewezen
 • Internationale doorgiften naar landen buiten de EU (incl. het VK)
 • Status na Schrems -II
 • Nieuwe set (concept) SCC
 • Doorgifte naar het VK & Brexit
 • Positie en benoeming bestuurder
 • Dubbele rechtsbetrekking
 • Overzicht uitspraken: Is bestuurder werknemer
 • Benoeming
 • Bedenktermijn
 • Overzicht uitspraken: Benoemingsbesluit
 • Aanvaarding benoeming
 • Benoemingstermijn
 • Rol OR bij benoeming
 • Aandachtspunten benoeming
 • Beloning bestuurder
 • Beloning en OR
 • Normering beloning
 • Kern WNT
 • Kern Wbfo
 • Beloningsbeleid
 • Clawback
 • Schorsing en ontslag
 • Bevoegdheid
 • Oproep AvA
 • Overzicht uitspraken: Belang raadgevende stem
 • Procedure tijdens AvA
 • Overzicht uitspraken: Gevolgen ontslag
 • Overzicht uitspraken: Opzegverbod
 • Bekende gebreken
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsrechtelijke eisen
 • Bestuurder en WAB
 • Overzicht uitspraken: Billijke vergoeding
 • Overzicht uitspraken: Ontslag en OR
 • Stappenplan
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Minnelijke regeling bestuurder
 • Annotatie: Hoge Raad 17 april 2020 | Gedeeltelijke transitievergoeding | Xella
 • Overzicht uitspraken: Slapende dienstverbanden
 • Relevantie cao in arbeidsgeschillen
 • Werking cao
 • Gebondenheid aan cao
 • Gebondenheid en OvO
 • Contractuele gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Nawerking
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Oost-Brabant 24 januari 2019 | Nawerking
 • Procedure AVV
 • Meerderheidsvereiste
 • Uitzondering van avv
 • Annotatie: Raad van State 18 december 2019 | Dispensatie van avv
 • Duur avv
 • Ontwijken cao keurslijf
 • Uitleg cao - bepalingen
 • Gelijke behandeling
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 17 december 2020 | Payrolling
 • Ketenregeling
 • Terbeschikkingstelling of payrolling
 • Wat is terbeschikkingstelling
 • Wat is payrolling
 • Wat is backoffice payrolling
 • Uitzendovereenkomst - payrollovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Uitzendovereenkomst - payrollovereenkomst
 • Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 30 april 2020 | Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 28 oktober 2020 | Adviesrecht
 • Annotatie: Hof Amsterdam 5 november 2020 | Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Annotatie: HR 8 maart 2019 | Instemmingsrecht
 • Annotatie: Rechtbank Utrecht 6 juli 2020 | Instemmingsrecht
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 18 maart 2021 | Instemmingsrecht
 • Geheimhouding
 • Annotatie: Hof Amsterdam 8 oktober 2020 | Geheimhouding
 • Kosten juridisch advies
 • Annotatie: Rechtbank Alkmaar 9 september 2020 | Kosten juridisch advies
 • Uitsluiting
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Uitsluiting
 • Overzicht uitspraken: Algemene Geschillenregeling
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 26 februari 2020 | Naleving voorschriften
 • Wet - en regelgeving
 • Wetgeving
 • Bijzonder of buitengewoon verlof Cao
 • In cao of bedrijfsreglement meestal geregeld
 • Loondoorbetalingsplicht
 • Betaald verlof
 • Vakantiedagen inleveren
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | zorgverlof gedeeltelijk toegewezen
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | Verlof
 • Calamiteitenverlof
 • Annotatie: Centrale Raad van Beroep 17 mei 2006 | WW-uitkering
 • Verlof in samenhang met Covid -19
 • Kortdurend en langdurend zorgverlof
 • Langdurend zorgverlof
 • Loondoorbetaling
 • Zwangerschapsverlof
 • Meldingsverplichting
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Zwangerschapsverlof
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 29 juli 2020 | Zwangerschapsverlof
 • Bevallingsverlof
 • Bevallingsverlof partner
 • Geboorteverlof
 • Aanvullend geboorteverlof Art. 4:2a Wazo 5 weken verlof zonder behoud van loon Binnen 6 maanden na bevallingsdag opnemen Art. 4:2b Wazo Uitkering UWV 70%
 • Europa geboorteverlof
 • Adoptieverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Medezeggenschap
 • Adviesrecht Ondernemingsraad
 • Strategische besluitvorming
 • Overleg met OR
 • Varianten advies
 • Besluitvorming
 • Overig medezeggenschap
 • Arbeidsrechtelijke aspecten
 • Overgang van onderneming
 • Het ondernemingsbegrip
 • Zeven handvatten
 • Annotatie: Hof van Justitie 18 maart 1986 | Identiteitsbehoud
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017 | Geen identiteitsbehoud
 • Eigendomsoverdracht
 • Overzicht uitspraken: Kapitaalintensief vs arbeidsintensief
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017 | Identiteitsbehoud
 • Het overgangsbegrip
 • Overzicht uitspraken: Het werknemersbegrip
 • Annotatie: Hoge Raad 5 april 2013 | Overgang van onderneming
 • Bescherming werknemer
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Annotatie: Hoge Raad 22 juni 2018 | Verworven rechten
 • Bijzondere rechten en verplichtingen
 • Bedrijfseigen arbeidsvoorwaarden
 • CAO
 • Overzicht uitspraken: Anciënniteit bij opzegtermijn wel van belang
 • Nieuwe CAO direct bij overgang
 • Pensioen
 • Annotatie: Hoge Raad 14 oktober 2016 | Pensioen
 • Concurrentiebeding/Relatiebeding
 • Overzicht uitspraken: Informatieplicht
 • Ontslagbescherming
 • De onwillige werknemer
 • Het stroomlijnen van de nieuwe organisatie
 • Individuele overgang / Detachering
 • Rol Ondernemingsraad
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag bij de overheidswerkgever
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 17 juli 2020 | Ontslag op staande voet
 • Annotatie: Rechtbank Overijssel 19 januari 2021 | Weigering mee te werken aan extern onderzoek
 • Eigen risicodragerschap
 • Uit de cao gemeenten
 • Passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding
 • Corona en ontslag
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 21 juli 2020 | Corona en ontslag
 • Actualiteiten transitievergoeding
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Transitievergoeding voor Wab
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 2020 | Ontslag medewerker
 • Annotatie: Hoge Raad 21 februari 2020 | Toesting ontbindingsverzoek
 • Tweeledig doel
 • Artikel 7:673 BW
 • EVHN
 • Duur dienstverband
 • Hoogte
 • Naar rato
 • Componenten
 • Wisselende arbeidsduur
 • Aftrek scholingskosten
 • CAO voorziening
 • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | TV bij ontslag op staande voet
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Einddatum onterecht OOSV
 • Annotatie: HR 8 februari 2019 | Een andere toets
 • Annotatie: Hoge Raad 25 januari 2019 | TV bij herstel van de aok
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 11 april 2018 | TV bij ontbindende voorwaarde
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2018 | Gedeeltelijke TV
 • Collectief ontslag: ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Omgekeerd afspiegelen
 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader
 • Ontslagregeling Herplaatsing
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Ontslag wegens ETO
 • Overzicht uitspraken: Proeftijdbeding
 • Overzicht uitspraken: Aanvang proeftijd
 • Overzicht uitspraken: Omzetting
 • Proeftijdontslag
 • Belemmerende bedingen
 • Overzicht uitspraken: Belemmerende bedingen motiveringseis
 • Overzicht uitspraken: Belangenafweging
 • Overzicht uitspraken: Zwaarder drukken criterium
 • Verval beding
 • Overzicht uitspraken: Vergoeding
 • Het boetebeding
 • Procederen over pensioen
 • Pensioenontslag
 • Klassiek pensioenontslaggeschil
 • Overzicht uitspraken: Pensioenleeftijd uitleggen
 • Pensioenontslag vóór AOW
 • Overzicht uitspraken: Transitievergoeding < AOW-leeftijd?
 • Rechtspraak in wording
 • Eenzijdige wijziging pensioen
 • Overzicht uitspraken: Ijkpunten bij wijziging
 • Overzicht uitspraken: Eenzijdige wijziging
 • Werkingssfeergeschillen
 • Overzicht uitspraken: Booking.com
 • Is een pannenkoek een koek
 • Is een pizza etenswaren
 • Overzicht uitspraken: Verjaring
 • Programma I Pensioenakkoord en wet toekomst pensioen
 • Pensioenakkoord en de WTP
 • Pensioenakkoord
 • Wat vindt u van Pensioenakkoord/WTP
 • Pensioenakkoord is breder dan WTP
 • Verwachtingsmanagement
 • De pensioentransitie
 • Pensioen nu en straks
 • WTP verkort
 • Welk pensioencontract?
 • Wettelijk transitieplan
 • Waarom is compensatie nodig?
 • Wijziging naar toekomst
 • Wijziging opgebouwd pensioen
 • Invaren
 • Niet invaren een optie?
 • Stellingen invaren Stelling 1Pensioenfondsen moeten invaren, tenzij onevenredig ongunstig of onevenredig nadeel voor stakeholdersStelling 2Verzekeraars zijn niet verplicht om in te varenAStelling 1 en 2 zijn juistB Stelling 1 en 2 zijn onjuistC St
 • Invaren: i.s.m. eigendomsrecht?
 • Welkom in de WGBL Risico op verboden leeftijdsonderscheid (WGBL) – Noem er 3 – Remedie WGBL: legitiem doel, geschikt en noodzakelijk – Effecten in transitieplan 150d 2 c, geen excessief nadeel (proportionaliteits-en subsidiariteitstoets)
 • Verzekerde regeling in de WTP?
 • Overgangsrecht
 • Progressieve premie
 • Transitieplan verplicht?
 • Transitieplan: ja of nee?
 • Take aways Pensioenakkoord
 • Algemeen juridisch kader
 • Theorie van het proces
 • Doel/aard overeenkomst/strijd dwingend recht
 • Executoriale titel
 • VSO en kort geding
 • Vordering tot nakoming
 • Aantastbaarheid en rechtsgevolgen van aantasting
 • Vaststellingsovereenkomst na de WWZ
 • Problematiek met Ziektewet, pensioen
 • De vaststellingsovereenkomst en de bestuurder
 • Finale kwijting; hoe finaal is finaal
 • Materiële aspecten
 • Daden, gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
 • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Overzicht uitspraken: Samengestelde dringende reden
 • Wat zijn de afwegingen wel/niet oosv
 • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Overzicht uitspraken: Recente rechtspraak dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Strafbaar feit
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Zero tolerance beleid
 • Loon doorbetaling na oosv
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en corona
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2007 | Inzet drugs test
 • Waar komen we het oosv tegen
 • Werknemersverzoek ogv7:681 BW
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Vervaltermijnen
 • Overzicht uitspraken: Bewijs oosv
 • Billijke vergoeding
 • Systeem artikel 7:658 BW
 • Welke procedure
 • Causale relaties
 • Schade geleden in uitoefening werk
 • Stelplicht en bewijslast werknemer
 • Schade
 • Annotatie: Hoge Raad 1 maart 2002 | Schade
 • Overzicht uitspraken: Ongevalstoedracht
 • In uitoefening werkzaamheden
 • Overzicht uitspraken: Werkplek
 • Overzicht uitspraken: Uitvoering van werkzaamheden
 • Overzicht uitspraken: Zeggenschap
 • Schending zorgplicht
 • Overzicht uitspraken: Invloed wet en regelgeving
 • Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Verstrekken hulpmiddelen
 • Overzicht uitspraken: Instructies
 • Overzicht uitspraken: Huis tuin en keuken
 • Sexuele intimidatie
 • Eigen deskundigheid
 • Conclusie zorgplicht
 • Overzicht uitspraken: Bijzondere bewijslastverdeling
 • Arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Burn out
 • Causaal verband schending zorgplicht en schade
 • Toerekening schade aan ongeval
 • Belangrijke stukken tav schade
 • NOW
 • Verzekeringsplicht
 • Art.16 beschikbaarheid
 • Art. 16 recht op loondoorbetaling
 • Art 17 voorverlenging
 • Art 19 verblijf buitenland
 • Verwijtbaar werkeloos
 • Ontslag krijgen of nemen
 • Dringende reden
 • Ontslagname
 • Nalaten passende arbeid te verkrijgen
 • Medische onderzoek
 • Niet - geregistreerd va
 • Persoonlijk onderzoek va
 • Deskundige en FML
 • Medische info
 • Overschrijding belastbaarheid
 • Urenbeperking
 • ME/CVS+4:6 AWB
 • Ingangsdatum IVA
 • CBBS
 • Bekwaamheden, opleiding
 • 9 E Sb
 • Loonsanctie
 • Inkomensbegrip
 • Art. 10a Sb
 • Ziekmelding
 • Benadelingshandeling ZW
 • Eigenrisicodrager
 • ER ZW en actualiteiten
 • BEZAVA
 • Hoogte uitkering
 • Art. 63 a ZW
 • Overzicht uitspraken: ER - ZW bestuursorgaan?
 • Overzicht uitspraken: Civiel- of bestuursrecht
 • Bestuursorgaan
 • WIA Sanctie ER
 • Verplichtingen
 • Afstemming
 • Ziekengeldsanctie
 • Verwijtbaar werkloos
 • Tussentijdse opzegging
 • Ontslagname WW
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Verminderde verwijtbaarheid
 • Belangrijke regelingen
 • Wat is terugvordering?
 • Intrekking/ herziening
 • Belastend besluit/tv WW
 • Vaststelling feiten
 • Oordeel strafrechter - 4
 • Vzp /fraude
 • TV verjaard
 • Tekort verzekeringsartsen
 • Herstel gebrek medische beoordeling
 • Voorschot WIA
 • Bijzondere waarde rapport VA
 • Medisch onderzoek - zelfde BVA
 • Verborgen beperkingen
 • Medische beoordeling
 • Duurzaam - IVA
 • Vertrouwensbeginsel
 • Omvang geding
 • Maatman - algemeen
 • Maatman - excessief - 1
 • Maatman - excessief - 2
 • Maatman - wissel - 1
 • Maatman - wissel - 2
 • Maatstaf zijn arbeid art 19 ZW - 1
 • Maatstaf zijn arbeid art. 19 ZW - 2
 • Maatstaf zijn arbeid art. 19 ZW - 3
 • Opleiding
 • Sanctie WIA - 1
 • Sanctie WIA - 2
 • Opvolgen voorschrift va
 • Passende/bedongen arbeid - 1.
 • Passende/bedongen arbeid - 2
 • (ECLI:NL:GHARL:2021:1985)
 • Definitie ER
 • ER of niet?
 • ER en bedrijfsovername
 • WIA - aanvraag - > TVB2
 • BENADELINGSHANDELING ZW
 • Jurprud 2021 - 1
 • Jurprud 2021 - 2
 • Jurprud 2021 - 3
 • Overzicht uitspraken: Ziektebegrip
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid
 • Overzicht uitspraken: Loonbetaling en ziekte
 • Re - integratie
 • Loonsanctie werkgever
 • Overzicht uitspraken: Opzegverbod
 • Overzicht uitspraken: Ontbinding
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Ernstige verwijtbaarheid
 • Overzicht uitspraken: Slapend dienstverband
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Participatiewet
 • Annotatie: Hoge Raad 19 maart 2021 | Outsourcing
 • Annotatie: Hoge Raad 15 april 2021 | Vernietiging ontslag en herstel arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 28 mei 2021 | Ontbinding op grond van art. 7:669 lid 3, onder e, BW
 • Annotatie: Hoge Raad 5 februari 2021 | Is verzoekschrift toekenning transitievergoeding tijdig ingediend?
 • Annotatie: Hoge Raad 21 mei 2021 | Is verzoek tot nietigverklaring van ontslag op staande voet tijdig ingediend
 • D - grond
 • Overzicht uitspraken: E - grond
 • H - grond
 • I - grond
 • Commissie Borstlap
 • SER - advies
 • Arbeidsmarkt
 • Investeren in welvaart
 • Budgettair beleid
 • Werken waar je wil
 • Corona
 • Normalisering
 • Overzicht uitspraken: Normalisering
 • Annotatie: Hoge Raad 16 april 2021 | Weigeren verlofaanvraag
 • Annotatie: Hoge Raad 28 mei 2021 | E -grond laatste redmiddel
 • Overzicht uitspraken: Termijnen
 • Annotatie: Hoge Raad 17 september 2021 | Verzekeringsplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2021 | Opzegverbod
 • Annotatie: Hoge Raad 12 november 2021 | Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging
 • Wnra Overgangsrecht
 • Ontslagbesluit in 2019
 • Reorganisatie
 • Uitleg
 • Overzicht uitspraken: Integriteit
 • Uitleg cao
 • Overzicht uitspraken: D - grond
 • Overzicht uitspraken: G - grond
 • Overzicht uitspraken: H - grond
 • Overzicht uitspraken: I - grond
 • Wijzigingen
 • Ontslag op staande voet
 • Loonrisicoverdeling
 • Vaccinatie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie
 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens
 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW