30 september 2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

Ernstig verwijtbare schending re-integratieverplichting en ‘luizengaatje’. Feitenvaststelling.

Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen omdat werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakwam (art. 7:669 lid 3 sub e BW). Toch voor klein deel transitievergoeding toegekend (luizegaatje: art. 7:673 lid 8 BW).

Arrest hof bevat geen afzonderlijke feitenvaststelling. ‘Professionele standaard ‘Schrijven’’. Onduidelijkheid over wat in cassatie als uitgangspunt kan dienen voor wat betreft de feitelijke gang van zaken.

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

5L5A0094.jpg

Spreker(s)