Bekijk alles
Masterclass Vennootschapsrecht

ONDERWERPEN

 • Update ondernemingsrecht | deel 1 | december
 • Update ondernemingsrecht | deel 2 | december
 • Update ondernemingsrecht | deel 1 | juni
 • Update ondernemingsrecht | deel 2 | juni
 • Juridische fusie en juridische splitsing | Nationale splitsing
 • Juridische fusie en juridische splitsing | Grensoverschrijdende fusie
 • Juridische fusie en juridische splitsing | Grensoverschrijdende omzetting en splitsing, discussie
 • Fusies en splitsingen | deel 1
 • Toezicht in de kapitaalvennootschap; de RvC in het gewone en in het structuurmodel | Raad van commissarissen | Richtsnoer van het handelen | Normeren
 • Toezicht in de kapitaalvennootschap; de RvC in het gewone en in het structuurmodel | Aansprakelijkheid commissarissen | Bezoldiging | Samenstelling
 • Toezicht in de kapitaalvennootschap; de RvC in het gewone en in het structuurmodel | Wet op de ondernemingsraden | Afhankelijke maatschappij | Vrijstelling gehele structuurregeling
 • Tegenstrijdige belangen | Escalatieregeling / doorschuifregeling | Lessen van Bruil | Onthoudingsregel vs Linders -Hofstee regels
 • Tegenstrijdige belangen | Randvoorwaarden | Beletregeling | Staking van stemmen | Escalatieregeling geldt niet…
 • Tegenstrijdige belangen | Reparatiemogelijkheden | Joint Venture | Besluitvorming bestuur STAK | Uitkeringstest en tegenstrijdig belang
 • Bestuurdersaansprakelijkheid | Interne aansprakelijkheid | Aansprakelijkheid na faillissement | Matiging
 • Bestuurdersaansprakelijkheid | Bestuurdersaansprakelijkheid 2:138/248 BW | Mogelijke toekomstige verplichtingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid | Selectieve betaling Betalingsonwil | Wetenschap bestuurder
 • Machtsverhoudingen in de vennootschap | Fundament | Tendensen | Nuances bij beantwoording
 • Machtsverhoudingen in de vennootschap | Rechtspersoon & Organen | RvC | OR en WOR | Aansprakelijkheid
 • Machtsverhoudingen in de vennootschap | Plicht om zich te gedragen | De Shell Case | De Case Centric | Aansprakelijkheid Van bestuurders van de rechtspersoon
 • De rechtseconomische benadering van de kapitaalvennootschap | Wat doet rechtseconomie | Self-dealing | Art. 2:8 BW
 • De rechtseconomische benadering van de kapitaalvennootschap | Aandelen versus lening | Vennootschapscontract | Residual claimants
 • De rechtseconomische benadering van de kapitaalvennootschap | Stakeholderism | Toenemende ongelijkheid | Waar gaan de rents heen?
 • De Kapitaalvennootschap; structuur en rol en positie van de verschillende organen | Besluitvorming | Nietigheid van stem | Vernietigbare besluiten
 • De Kapitaalvennootschap; structuur en rol en positie van de verschillende organen | Stemrechtloze aandelen | Participatiebewijzen | Certificering
 • De Kapitaalvennootschap; structuur en rol en positie van de verschillende organen | Voorkeursrecht op aandelen | Overdraagbaarheid | Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Corporate litigation | De Case Centric | Hoofdrolspelers in corporate litigation
 • Corporate litigation | Kerndocumenten van de vennootschap | Besluitvorming in de praktijk | Tegenstrijdig belang | Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Corporate litigation | Bodemprocedures | Kort geding | Enquêteprocedure
 • Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Basis elementen | Waarde in economische verkeer | Berekening waarde in het economisch verkeer | Samenhang kasstroomprognoses en financiële verslaggeving
 • Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Jaarrekening en haar onderdelen | Vormen van verslaggeving | Formele aspecten | Betrokkenen bij formele aspecten | Uitkeringen ex art.2:216 BW
 • Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Meest voorkomende waarderingsmethoden | Invloed normalisatie vermogensverhoudingen | Discounted cash - flow activa / passiva | Becijfering vermogenskostenvoet
 • Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemingsraad in relatie tot de vennootschap | Adviesprocedure | Fusie en overname
 • Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemingsraad in relatie tot de vennootschap | Voor - informatie art. 24 lid 1 WOR | Rol procedures adviesrecht
 • Medezeggenschap in de onderneming en de rol en de positie van de Ondernemingsraad in relatie tot de vennootschap | OR en Raad van Commissarissen | OR en Enquêterecht
 • De beursvennootschap | The IPO | IPO Process | Regulatory framework | Prospectus liability | Spac conditions
 • De beursvennootschap | Dutch bidding rules on public offers | Mandatory bid | Offer period | Asset sale
 • De beursvennootschap | Hostile Shareholder | Protective devices | Call -option Agreement | Standby credit facility
 • Concernrecht en concernaansprakelijkheid | Concernbegrippen | Verschijningsvormen en motieven | Concernbelang
 • Concernrecht en concernaansprakelijkheid | Governance | Statuten en reglementen | One - tier board | Invloed op het bestuur
 • Concernrecht en concernaansprakelijkheid | Vrijwillige aansprakelijkheid | 403 - verklaring | Doorbraak van aansprakelijkheid | Vereenzelviging | Indirecte doorbraak
 • Faillissementsrecht | Turboliquidatie | Surseance van betaling | Faillissement | Inlichtingen - en medewerkingsplicht | Enquêteprocedure door de curator | Enquêteprocedure andere verzoekers
 • WHOA | Herstructureringsdeskundige | Keuze openbare of besloten procedure | Afkoelingsperiode I (art. 376 Fw )
 • WHOA | Klasse -indeling | Kosten WHOA | Aspectenverzoek | Homologatie: wanneer wel/niet? | Informatieverschaffing (art. 375 Fw )
 • De leveraged buy out als structuur voor een overname | LBO dealstructuur | Private equity | Buyouts: het proces
 • De leveraged buy out als structuur voor een overname | Garanties door Target - Debt pushdown | Effecten van leverage | Impact van financieringsstructuur
 • De leveraged buy out als structuur voor een overname | Good & Bad Leaver clauses | Exitclausules | Buyouts
 • Contractuele samenwerkingsvormen | Personenvennootschappen en de BV | deel 1
 • Contractuele samenwerkingsvormen | Personenvennootschappen en de BV | deel 2
 • Contractuele samenwerkingsvormen | Personenvennootschappen en de BV | deel 3
 • Fusies en overnames | Waarderingsmethoden | Rentabiliteitswaarde | DCF | Het overnameproces
 • Fusies en overnames | NDA | LOI | SPA | Closing accounts | Locked Box
 • Fusies en overnames | Garanties | Vrijwaringen | Aandeelhoudersovereenkomst
 • Update ondernemingsrecht | juni 2024 (2 uur)
 • Update ondernemingsrecht | december 2024 (2 uur)