Verbintenissenrecht: bespreking 15 recente uitspraken

PO punt(en): 3

Kosten: € 150,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Tijdens deze webinars bespreken mr. H. (Hendrik) Wammes, rechter Hof Arnhem-Leeuwarden, mr. M. (Meryem) Aksu, rechter Rechtbank Overijssel en mr. K.J. (Katelijne) Ribbink, advocaat CliffordChance de meest actuele uitspraken in het verbintenissenrecht.

ONDERWERPEN

Ingebrekestelling; functie; redelijke termijn. Termijnstelling uitlating schuldenaar over nakoming; verzuim van rechtswege; redelijkheid en billijkheid.
Tekortkoming wegens niet tijdig presteren?; ingebrekestelling; functie; verzuim van rechtswege; fatale termijn; mededeling schuldenaar.
Zuivering van verzuim (art. 6:86 BW); vereiste van aanbod tot vergoeding van schade en kosten; wat indien onduidelijk is of aanbod voldoende is?; betekenis aanvaarding van onvoldoende aanbod; gevolgen verwerping van (on)voldoende aanbod. Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW); gevolgen; door schuldenaar in acht te nemen zorg opdat hij zal kunnen blijven presteren.
Consumentenkoop; klachtplicht 7:23 lid 1 BW; ontdekking gebrek.
Koop; non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89, 7:23 BW; tijdig geprotesteerd?; maatstaf; alle relevante omstandigheden; nadeel. Stelplicht en bewijslast; 150 Rv; bijzondere regel bewijslastverdeling; geen ambtshalve onderzoek rechter naar nadeel als gevolg van tijdsverloop. Devolutieve werking hoger beroep. Inroepen stellingen en feiten door overleggen processtukken uit andere procedure.
Onvoorziene omstandigheden bij renteswapovereenkomsten gebaseerd op Euribor-rentetarief.
Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid; 'meerpartijenverrekeningsafspraak'; strijd met wederkerigheidsvereiste art. 53 Fw?
Uitleg pandakte
Weigering bank eerder toegezegd krediet te verschaffen
Prejudiciële vragen over (on)overdraagbaarheid vorderingsrecht bank aan niet-bank
Medische behandelingsovereenkomst. Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling 'state of the art' is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.
Voordeelstoerekening, art. 6:100 BW. Verhouding tussen hoofdprocedure en schadestaatprocedure. Onbegrijpelijke uitleg van de uitspraak in de hoofdprocedure en de daarin vastgestelde grondslag voor de aansprakelijkheid.
Geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:446 BW). Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis? Toerekenbaarheid?
Devolutieve werking van het hoger beroep.

Webinars: 3
PO punt(en): 3

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-M.-Aksu-image.jpg
mr. dr. M. Aksu

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel