18 februari 2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, een praktische verkenning in vogelvlucht

De Eerste Kamer heeft op 10 november jl. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen en zal op 1 juli aanstaande in werking treden. Maarten Appels en Frederike van Harskamp gaan in op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt, welke gevolgen deze wet heeft in de praktijk voor vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Onderwerpen
- Doel en achtergrond van de wet
- Codificatie Raad van Toezichtmodel (two-tiermodel);
- Welke gevolgen heeft de invoer van het Raad van Toezichtmodel bij verenigingen en stichtingen?
- Invoering one-tiermodel (monistisch model);
- Hoe werkt het one-tiermodel?
- Taakvervulling en besluitvorming (meervoudig) stemrecht en belet en ontstentenis
- Tegenstrijdig belang
- Gevolgen ten aanzien van ontslag van bestuurders (en toezichthouders);
- Verscherping aansprakelijkheid;
- Praktische aanbevelingen / overgangsrecht

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

AvdR-Studio-7.jpg

Spreker(s)