Onderwerp

Geen Actio pauliana Begroting billijke vergoeding Eenzijdig wijzigingsbeding; toetsingskader art. 7:613 BW Het begrip Niet-ontvankelijkheid art. 69 Fw-verzoek NS Ontbreken van formele Europese aanbestedingsprocedure voor gunning van diensten inzake behandeling van afvalstoffen (Europees) kartelverbod (voorwaardelijke) transitievergoeding toegekend 1 of meerdere diagnoses en duurzaam 230a 290/230a 4:194a BW in stelling brengen A en B-grond/opzegverbod Aan beroep op dwaling te stellen eisen aan bewijsaanbod (in hoger beroep) te stellen eisen Aanmerkelijke kans Aanpassing salaris Aanranding nichtje Aansprakelijk voor gedrag derden Aansprakelijkheid (trust)bestuurder Aansprakelijkheid stichting derdengelden Aansprakelijkheid vereffenaar-erfgenaam na beneficiaire aanvaarding Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal Aansprakelijkheid voor geïmplanteerde hulpzaken Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval Aansprakelijkheid ziekenhuis voor PIP-borstimplantaten Aanspreken beide ouders jong-meerderjarige Aanvulling feitelijke grondslag Aanvulling rechtsgronden Aanwezigheid partijen Aard van het besluit Afgebroken onderhandelingen Afstand van hoor en wederhoor door afspraak over volgorde uitlating na mondelinge behandeling Afwijken van de huwelijkse voorwaarden Afwijzing i-grond Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst afwijzing verzoek tegenonderzoek Afwikkeling huwelijkse voorwaarden Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding Afwikkeling van periodiek verrekenbeding na echtscheiding Akte niet dienen Aktebewijs als preuve preconstituee Alimentatie en gezag van gewijsde All inprijs Alleen melden dat ‘kantonrechter ten onrechte heeft ontbonden’, zonder conclusie in petitum, is te weinig. Alsof gemeenschap van goederen en vergoedingsrecht Ambtenaar van gemeente is tijdens arbeidsongeschiktheid de toegang tot de digitale werkomgeving (mail en dossierbehandeling) ontzegd Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden Ambtshalve toepassing van vervaltermijn Ambtshalve toetsing Europees kartelverbod Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat het onvoorwaardelijk strafontslag niet onevenredig is aan het verweten plichtsverzuim appellabiliteit: voorl. alimentatie als eindbeschikking Arbeid Arbeidsgeschil over ontslag op staande voet van werknemer wegens niet-toegestaan gebruik door de echtgenote van tankpas brandstof voor zijn lease-auto Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst Arbeidsovereenkomst Arbeidsprocesrecht: dagvaarding of verzoekschriftprocedure Art. 194 Fw Art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure Art. 24 Rv. Art. 25 Rv. Art. 2:19 lid 1 onder c BW Art. 2:19 lid 6 BW Art. 3:320 BW Art. 7:611 BW Art. 8 EVRM Art. 810a lid 2 Rv. Artikel 47 Mededingingswet Artikel 69 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende interpretatief protocol Bedrog door werknemer bij sluiten arbeidsovereenkomst Beëindiging 290 Beëindiging arbeidsovereenkomst IPR Beginselplicht tot handhaving Begrip ,degene die behoort tot het rijdend personeel van een onderneming Behoefte kan feitelijk niet geheel aan het kind worden besteed Behoefte PAL / hofnorm Behoefte thuiswonende HBO student Behoefte van minderjarige die nooit in gezinsverband heeft samengeleefd Beïnvloeding erflaatster Belanghebbenbegrip Belanghebbenbegrip - vader zonder gezag belanghebbende bij omgangs-OTS; 8 EVRM Belanghebbende bij machtigingsprocedure beschermingsbewind Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele Belanghebbende | BPR Belanghebbende-begrip Belanghebbenden - Bio-vader belanghebbend bij UHP; 8 EVRM belanghebbenden bij ontkenning vaderschap Belanghebbendenbegrip Bemiddelingskosten Benoeming professionele vereffenaar ondanks ruimschoots-voldoende-verklaring van executeur Beoordelingskader Bepalen van de omvang van de schade Beperkte motiveringsplicht Beraadslaging en besluitvorming Berekening dagen voor zorgkorting Berekening schadevergoeding Berekening transitievergoeding Berekening van de appel- en cassatietermijn Beroep op verjaring Beroep op verzwijging opzegging vorige verzekering Beroepsaansprakelijkheid advocaat Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht Beroepsaansprakelijkheid notaris Beroepsaansprakelijkheid voor arbeidsrechtelijk advies Beroepschrift werkgever te onduidelijk. Ambtshalve niet-ontvankelijk Beroepsfout Berusten in de legitieme, mag dat Besluit adviescollege levenslanggestraften Besluitaansprakelijkheid Bespreken en passeren (levens)testament Bestanddeelvorming gestold aluminium Bestanddeelvorming | Fysieke verbondenheid met hoofdzaak Bestemmingsplan Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van 2:9 BW van de direct bestuurder en aansprakelijkheid op grond van 6:162 BW van de indirect bestuurder Bestuurdersaansprakelijkheid selectieve betaling bestuurdersaansprakelijkheid wegens onverhaalbaarheid van geldleningen door privédoorlening en privéonttrekking van activa uit een BV in liquidatie Bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonwil Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuursleden Betaling - notaris - stichting derdengeld betekenis strafrechtelijke veroordelingen Betekenis van art. 30p Rv; exclusieve regeling van de mondelinge uitspraak Bevel deskundigeverklaring gelasten ook in kort geding? Bevorderen Bewegen minderjarige art. 248a Bewijs - prognose van wat bewijslevering zou opbrengen Bewijs ontslag op staande voet bewijsaanbod Bewijskracht Bewijskracht geschriften Bewijslast loon Bewijsminimum | door vriend familie, vijverhuisje Bewijsminimum | opgepast en seksboekjes Bewijsminimum | schakelbewijs als steunbewijs Bewijsminimum | steunbewijs in gebruik drie zakdoekjes Bewijsminimum | verklaringen s.o. steunen elkaar over en weer Bewijsminimum | voldoende steun stomp in buik zwangere vrouw Bewijsrecht Bewijsrecht in voluntaire verzoekprocedures Bewijsrecht | 843a en verzoekschriftprocedure Bewijsrecht | 843a Rv: aannemelijkheid rechtsbetrekking Bewijsrecht | wie moet de gestelde overuren bewijzen, werknemer of werkgever? Bewijsrkacht verklaring opgesteld door procespartij bewijsvermoeden Bewijswaardering Bewind Bewind en vereffening ‘going concern’ Bewindvoerder en executeur schadeplichtig door tekortschieten in goede zorg Bewuste afwijking wettelijke maatstaven bij convenant Bewustheid/voorhanden hebben Bijzondere omstandigheden | omgevingsrecht Bijzondere zorgplicht banken Billijke vergoeding Bodemverontreiniging waarvoor geen saneringsverplichting bestaat Boedelnotaris en executeur Boetebedingen Bordeel 250 Sr Borgtocht Bruscom BTW deskundigenkosten BTW werkelijke waarde C-grond Cassatiedagvaarding uitgebracht uit naam van door fusie verdwenen vennootschap casuaal verband Causaliteit onteigening schade Causaliteitsafweging en billijkheidscorrectie Certificering Chavez-Vilchez Collectieve voorzieningen Combinatie werk en zorgtaken 28 uur bij 10-jarige Combinaties straffen Concentratiecontrole Concernenquête Concreet maken en echt rekenen Concurrentiebeding Contra-expertise tegen onderzoek Raad of GI Contractuele omkering bewijslast Controle op concentraties van ondernemingen Corona Corona en loonbetaling Corona uitspraken Corona | bedrijfsruimte Corona | WVGGZ Corona-betekening Crisismaatregel | burgemeester Crisismaatregel | cassatie is mogelijk Crisismaatregel | horen Crisismaatregel | meer/andere vormen verplichte zorg Crisismaatregel | opeenvolgend D-grond Datum herstel hoort tot discretionaire bevoegdheid rechter De appelrechter die van oordeel is dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden, kan de ontbinding als zodanig niet vernietigen. De beginselplicht tot handhaving De bewijsregel van art. 1:141 lid 3 BW De i grond De leesbare beschikking De levensverzekering en vereffening De morele onderhoudsgift De notaris ten overstaan van wie de verdeling van de nalatenschap of ontbonden huwelijksgemeenschap plaats vindt De ontbinding zelf kan in hoger beroep niet ongedaan worden gemaakt De partij bedoeling en huwelijkse voorwaarden De schenking terzake des doods De vraag of het ter beschikking hebben van een leaseauto als arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt Decharge en wanbeleid Deeltijdontslag Deskundigenonderzoek Devolutieve werking hoger beroep arbeidsrecht Diefstal en heling Disfunctioneren Disfunctioneren medewerker Dividend niet relevant voor behoefte Dividenduitkering niet mogelijk Doorwerking Draagkracht berekening Draagplicht echtgenoot voor schulden andere echtgenoot Dringend eigen gebruik Dringende reden Dringende reden - billijke vergoeding Duurovereenkomst | personen en familierecht Dwaling Dwaling over keten Dwangsommen Dwingende reden - billijke vergoeding Echtelijke woning en het verrekenbeding Echtellijke woning en het verrekenbeding Echtscheiding en afwijking huwelijkse voorwaarden Echtscheidingsprocesrecht Een werkbaar afwikkelingsbewind? Eendaadse samenloop eisen aan aanbod tegenbewijs eisen goede procesorde Enquêteprocedure Enquêterecht Erfgenaam verbeurt aandeel Erfgenaam-vereffenaar ernstig en verwijtbaar tekortgeschoten Erflaatster benoemt pastoor tot enig erfgenaam Erfrecht procesrecht Ernstig verwijtbaar handelen werkgever Ernstige verwijtbaarheid Ernstige verwijtbaarheid werkgever Ernstige verwijtbaarheid werknemer Europa Route Exces onvoldoende gemotiveerd Exclusieve leveringsverplichting Executeur geeft erfgenamen last om verder te procederen Executeur kan legaat aan zichzelf afgeven Executeur-afwikkelingsbewindvoerders jegens erfgenamen aansprakelijk wegens verkoop woning Executeurs moeten ook rekening en verantwoording afleggen over periode voor overlijden Faillissement Faillissement onderneming Feitelijke grondslag Financier van aandelentransactie stort geld op kwaliteitsrekening notaris. Fixatie ontslaggrond Fixatiebeginsel Franchise functioneel verschoningsrecht Funda G-grond Gang van zaken tijdens het onderzoek Garantieovereenkomst moet worden nagekomen Gebrek aan de vereiste juridische kennis om een prestatie te kunnen beoordelen kan verjaring verhinderen Gebreken Gebruik als goed huurder Gebruik opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? gebruiksvergoeding bij voorlopige voorziening m.b.t. echtelijke woning mogelijk Gedeeltelijk einde overeenkomst Gedeeltelijke transitievergoeding Gedogen dringende werkzaamheden Geen bestuurdersaansprakelijkheid Geen hogere vergoeding toewijsbaar dan door werknemer is verzocht Geen schadebeperkingsplicht benadeelde Geen verweer Geheimhouding medaition Gekwalificeerde doodslag Geldigheid mondelinge uitspraak Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen mbt minderjarige Gelijke behandeling gerechtelijke vaststelling vaderschap Geschil tussen erfgenamen-vereffenaars is verdelingskwestie Gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen Gestolen tankpas Gevaarzetting bij onrechtmatige daad Gevoegde behandeling Gezag van gewijsde; aan beschikking gehecht convenant vernietigbaar? Gezamenlijk gezag ondanks klemcriterium? Gezichtspunten vaststellen beschermingsomvang octrooien Goed goedkeuring erfgenamen nodig Goede trouw in onderlinge contacten Gooien fles bijtende vloeistof Grenzen aan bewijslevering Grenzen rechtsstrijd Grenzen van de rechtsstrijd in appèl Grenzen vw opzet en schuld h-grond en herplaatsing Had het hof uit het niet verschijnen van partijen mogen concluderen dat partijen niet volharden in hun standpunten Haliltex-maatstaf Haviltex Haviltex-maatstaf Heimelijk filmen kan belaging opleveren Heling en geen verklaring ttv verkrijgen Herplaatsing herstel band echtscheiding en nevenvoorzieningen Herstelplicht verhuurder Herstelrecht in jeugdstrafzaken Hoedanigheid Hofnorm Hoge raad | onvolledig beroepschrift per fax Hoger beroep Hoger beroep - appelmomenten tegen deelvonnis/-beschikking Hoger beroep - omvang rechtsstrijd in alimentatiezaken na cassatie en verwijzing Hoger beroep - toelaatbaarheid late grief in alimentatiezaak Hoger beroep - toelaatbaarheid late grief in omgangszaak Hoger beroep - verbod op eerste zelfstandig verzoek in appel Hoger beroep - voorl. alimentatie als tussenbeschikking Hoger beroep - voorl. omgangsregeling is eindbeschikking Hoger beroep | devolutieve werking Hoger beroep | ex nunc of ex tunc Hoger beroep | In beginsel strakke regel ook bij eiswijziging in hoger beroep. Hoger beroep | rechtsmiddelenregister Hoger beroep | stond het de werknemer vrij om voor het eerst in appèl een beroep te doen op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de beslissing in eerste aanleg? Hoger beroep | subjectieve cumulatie, verstek en verzet Hoor en wederhoor Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht Hoor en werderhoor - beginselen van procesrecht Horen | fysiek telefonisch en beeldbellen Horen | gevolgen niet kunnen horen Horen | onderzoekplicht rechter Huisregels Huur of geen huur Huur voor bepaalde tijd Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met rechterlijke beëindiging Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd Huurprijs Huurprijsaanpassing Huwelijkse voorwaarde met allonge Huwelijkse voorwaarden redelijkheid en billijkheid In appel niet terugkomen op verzochte echtscheiding In beginsel geen hoger beroep van een tussenvonnis, In geding brengen schriftelijk bewijs In strijd met bestemmingsplan In strijd met de processuele waarheidsplicht In strijd met goede procesorde In zaken van levensonderhoud verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven inbreuk op persoonlijke levenssfeer incidenten | criterium herstel o.g.v. 31 Rv Incidenten | verzoek 32 Rv van verwerende partij mogelijk Incidenten|Kan een afwijzing UBV worden verklaard Indeplaatsstelling Indicatief Indirect tegenstrijdig belang Informatieplicht Informatieplicht werkgever Informatieverstrekking aan aandeelhouders Informatieverstrekking bij renteswap Informatievoorziening aan minderheidsaandeelhouder Inkomen dat dga kan genereren Inkomensafhankelijke Combinatiekorting en co-ouderschap Inkomensbegrip in huwelijkse voorwaarden. Instemming of zelf opzeggen? Integriteitsschendingen door (ex-)ambtenaar voldoende voor ontbinding op e-grond Interen op vermogen bij verkoop onderneming Interne bestuurdersaansprakelijkheid Intrekken vordering Intrekking o.g.v. fraude Intrekking o.g.v. openbare orde Intrekking verzoek ontbinding Intrekkingsmogelijkheid Invloed van schulden op besteedbaar inkomen Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst Inzage in en/of rekening twee jaar voor vaders overlijden Inzet camera`s Inzet drugs test Inzicht in verminderde draagkracht BTW aangifte Is alsof alsof of een beetje alsof? Is bij een pre pack voorafgaand aan een faillissement toch sprake van overgang van onderneming? Is brief aan te merken als besluit Is een werknemer bevoegd de nakoming van re-integratieverplichitngen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verbintenis tot loondoorbetaling tijdens ziekte? Is het toegestaan een persoon wegens de verdenking van drugsmisbruik tijdelijk onvrijwillig op te nemen in een ziekenhuis en psychiatrische instelling omdat hij weigert een drugsonderzoek te ondergaan Jongmeerderjarige belaghebbende Jongmeerderjarigen Kantonrechter geeft ouders tijdelijke beheersbeschikking in plaats van machtiging voor verwerping namens minderjarige erfgenaam Kapitaalvennootschappen | uitleg van statuten kartelschade Kartelverbod Kartelverbod | Boetematiging Kartelverbod | Marktafbakening Keerzijde slapend dienstverband Kennelijke leugenachtigheid Ketenregeling Kinderalimenatie – minnelijk traject Kinderalimenatie – verdeling ouder / stiefouder Kinderalimenatie – zorgkorting hoger dan draagkracht Kinderalimentatie - Draagkracht man als DGA Kinderalimentatie - loonbeslag Kinderalimentatie - verblijfsoverstijgende kosten Kinderalimentatie -verzorgende ouder betaalt Kinderalimentatie aan niet verzorgende ouder Kinderen niet onderling belanghebbend in ES-procedure Klachten en schadevergoeding Klachtplicht Klachtrecht koop van onderneming Koppelingsbeginsel Kosten van een recherchebureau bij 1:160 BW Koude uitsluiting Kribbebijter-maatstaf Kwalificatie beschikking Kwalificatie van overeenkomsten Later ontstaan WIA-uitkering Leeftijd jeudige client niet bekend Legaat en executoriale kracht Legaat saldo nalatenschap Legitieme en bijstand Legitieme | Informatie aan legitimaris Legitieme | Legitimaris of erfgenaam Legitieme, schenking en (uitkerende) stichtingen Legitimaire vordering ingesteld jegens erfgenaam in plaats van executeur Legitimaris Legitime Portie | procesrecht Levenslanggestraften Leveraged buyout, gevolgd door debt pushdown via juridische fusie. Levert kwijtingsclausule in notariële akte afstand van recht op? Ligt aan de re-integratie richting een bevestigend DO ten grondslag dan is het UWV daaraan gebonden lLoonsancties en het toetsingskader is deze uitsrpaak nog steeds de standaard Logeerpartijen Loon en vakantierechten Loondoorbetaling Loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet? Loonsanctie Loonsanctie - de werknemer kan bezwaar en (hoger) beroep instellen tegen niet opgelegde loonsanctie Loonsanctie - Redengeving voor de loonsanctie kan niet meer gewijzigd worden in hoger beroep Loonsanctie - toekennen van de WIA-uitkering speelt geen rol bij de beoordeling van een loonsanctie Loonsanctie - vanwege onjuiste inschatting arbeidsmogelijkheden en teveel aandacht voor klachten en symptomen Loonsanctie - voortzetten loonsanctie na administratieve loonsanctie. Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen Maatstaf beoordeling verzoek om contra-expertise ex 810a lid 2 Rv Machtiging verleend om alsnog beneficiair te aanvaarden Mag ik alles legateren? matter over form Maximale spreektijd Mededelingsplicht verkoper Medehuur versus contractuele huur Medeplegen Medeplichtigheid Medezeggenschapsrecht Medische verklaring Medische verklaring | actualiteiten Medische verklaring | onafhankelijkheid Medische zaak Meenemen derden Meerdaadse samenloop Meerderjarigenbewind moeder leidt tot opeisbaarheid kindsdeel Met alle schulden rekening houden? Misbruik van machtspositie Misbruik van procesrecht Misbruik van recht Mishandeling Misleidende reclame Moet in de lijn van HR Wilco worden geoordeeld dat de werknemer geen recht heeft op loon? Mondelinge behandeling Moord en levensverzekering Motivering hoogte billijke vergoeding Motivering onvoldoende grondslag voor het oordeel Motiveringplicht Motiveringsplicht | bestuursrecht Mr Big methode Mvv-vereiste Na drie huwelijken en drie nalatenschappen in de verwarring compleet Na einde noodsituatie Nadeelcompensatie Natrekking Natuurbescherming Nayak beschikking Nevenvoorzieningen kunnen in elke fase echtscheidingsgeding worden verzocht Niet 248d maar 239.3 Niet goed huurderschap Niet verplicht comparitie uit te stellen Niet verschijnen gedaagde ter comparitie Niet-toelaten tot werk komt voor risico werknemer Nietigheid exploot Nieuwe stellingen bij pleidooi in hoger beroep Non-conformiteit Noodweer Noodweer op noodweer Noodweer| steek in arm naar slag proportioneel Norm aansprakelijkheid Notaris zonder voorwaarden te stellen zijn kwaliteitsrekening beschikbaar heeft gesteld voor de geldstromen tussen partijen, om vervolgens de daarmee gemoeide bedragen uitsluitend op instructie van één van deze partijen weer verder door te betalen Octrooi-inbreuk met equivalente maatregelen Omkeringsregel Omvang legitieme portie Onderbouwing met feiten Onderhuur Onderscheid tussen uitleg en kwalificatie Onderzoek schijnrelatie/-huwelijk Onderzoeksplicht franchisenemer onderzoeksplicht koper Oneerlijke concurrentie Ongerechtvaardigde verrijking Onmiddelijkheidsbeginsel Onrechtmatig verkregen bewijs Onrechtmatige daad Onrechtmatige daad executeur Onrechtmatige overheidsdaad Onredelijk bezwarend vervalbeding Onredelijk voordeel Onregelmatige opzegging en de transitievergoeding Ontbinding arbeidsovereenkomst Ontbinding arbeidsovereenkomst hoogleraar Ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer in detentie Ontbinding huurovereenkomst Ontbinding op de g-grond | Dagvaarding Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen Ontbindingsgrond: a-grond Ontbindingsgrond: c-grond Ontbindingsgrond: d-grond Ontbindingsgrond: e-grond Ontbindingsgrond: i-grond Ontbindinsgrond: d-grond Ontbndingsgrond: b-grond Ontbreken rechtsmacht echtscheidingsverzoek staat niet in de weg aan bevoegdheid treffen nevenvoorzieningen Onterfd kind krijgt testament niet van tafel Onterfde echtgenoot Ontslag bestuurder Ontslag bijzondere curator Ontslag en ontbinding van de arbeidsovereenkomst Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet en ziekte Ontslag op staande voet van trouwambtenaar Ontucht Ontvangsttheorie Ontvankelijkheid Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep. Ontvankelijkheidsvragen Onverdeeld laten Onverwijld Onverwijlde mededeling dringende reden Onvoldoende inzicht: schatten Onvolledigheid proces-verbaal Oordeel hof terugbetalingsplicht onvoldoende gemotiveerd Openlijk Opheldering vragen aan partijen Opschorten huurder Opzegging duurovereenkomst Liander Opzegging met instemming Opzegging samenwerkingsovereenkomst opzegtermijn opvolgende arbeidsovereenkomsten Opzettelijk verzwijgen Ouderlijke boedelverdeling Overdracht van aandelen ten titel van beheer Overeenkomst van de opdracht Overheidswerkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst ambtenaar Overleggen processtukken uit andere procedure overlegging stukken Overlegging stukken in procedure overlegging stukken voor de zitting in hoger beroep Overlijden huurder Overschrijding grenzen rechtsstrijd Overzichtsarrest Partijen Partneralimentatie Partneralimentatie -behoeftigheid Partneralimentatie – beroep tegen deelbeschikking Partneralimentatie – grievend gedrag Partneralimentatie – ouderverstoting Partneralimentatie – interen op vermogen Partneralimentatie – kosten kind leiden tot hogere behoefte Partneralimentatie – lotsverbondenheid Partneralimentatie – niet herstelbaar, verwijtbaar inkomensverlies Partneralimentatie – niet meewerken aan contactherstel Partneralimentatie – PW-uitkering en behoeftigheid Partneralimentatie – tijdsverloop leidt niet tot herbeoordeling Partneralimentatie – ‘huwelijk tegen wil en dank’ Partneralimentatie –onderhoudsverplichting samenwoners Passende regeling (na-wettelijke uitkering) Passeren bewijsaanbod Passeren bewijsaanbod? Peildatum art. 4:71 BW Peildatum vaststellen beschermingsomvang octrooien Periodiek verrekenbeding Personenvennootschappen | Benoeming bestuur stichting Personenvennootschappen | geen rechtspersoonlijkheid Personenvennootschappen | kwalificatie Personenvennootschappen | uitstoting Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal Positie economisch eigenaar Positie economisch eigenaar | redelijkheidscorrectie Positie juridisch eigenaar Positieve herstelpresumptie Precontractuele informatieplicht Prejudiciële vragen niet-wijzigingsbeding Proces-verbaal Procesbelang Procespositie minderjarige - wanneer kan worden afgezien van kindgesprek Procespositie minderjarigen - informele wens van kind in hoger beroep Procespositie minderjarigen - kind is belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator Procespositie minderjarigen - processuele positie minderjarige in eerste aanleg en hoger beroep Procespositie minderjarigen - verplichte procesvertegenwoordiging van minderjarige Procesrecht Procesrecht | houdt een verzoek van de werkgever om de werknemer te veroordelen tot schadevergoeding verband met verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Procesrecht | is een tegenverzoek van de werkgever om een verklaring voor recht dat de werknemer aansprakelijk is voor schade een vordering ex art. 7:686a lid 3 BW die verband houdt met verzoek van de werknemer tot toekenning van een billijke vergoeding? Procesrecht | kunnen al direct op de eerste zitting getuigen worden gehoord? Procesrecht, deelgeschilprocedure Procesrechtelijke status van producties Processueel ondeelbare rechtsverhouding Producties profijtontneming Prospectieve analyse Publieke-publieke samenwerking Quasi inbesteding Re-integratie bij eigen werkgever Re-integratie in het eigen werk. Reactie op bezwarenbrief Recht op inzage bescheiden nalatenschap Recht op mondelinge behandeling recht op nadere bewijslastlevering na enquête Recht op pleidooi Recht op pleidooi miskend Recht op vervolging rechtelijke- (feitelijke-) en wettelijke vermoedens Rechter kan werkgever dan veroordelen loon te betalen vanaf datum herstelplicht Rechter wisselingen | meervoudige uitspraak na enkelvoudige comparitie Rechterswissel Rechterswisseling Rechtsfeiten Rechtsgeldig testament Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure Rechtverwerking Redelijkheid en billijkheid tussen erfgenamen Redelijkheid en billijkheid | derogerende werking Regels wijziging alimentatie met terugwerkende kracht Regresmogelijkheid / vrijwaringsclausule Reikwijdte van de regel ‘Disclosed but not claimed is disclaimed’ Reikwijdte van onmiddellijke voorzieningen Rekening en verantwoording Rekeninghouden met andere als puur economische aspecten Relatief eenvoudig testament niet nietig wegens geestelijke stoornis Res ipsa loquiter Risicofactoren Rolverdeling tussen rechter en partijen Ruimschoots art.4:202 BW Samengestelde dringende reden Samenleven met contract lasten met betrekking tot de gemeenschappelijke woning Samenleven zonder contract en de kosten van de huishouding Samenlevenden en draagplicht voor schulden Samenlevers en eigendomsvragen Samenlevers zonder contract afspraak over de kosten van huishouding Samenloop WVGGZ en WZD Samenwonen Samenwonen als waren zij gehuwd’ (1: 160 BW) Samenwonen en vergoedingsrechten Samenwoners omzetting natuurlijke verbintenis in civiele verbintenis Samenwoning Schade als gevolg van fraude niet gekweten Schadestaatprocedure Schadevaststelling: hybride waardering / disconteringsfactor Schadevergoeding Schending beginsel hoor en wederhoor Schending hoor en wederhoor Schending recht partijen ex art. 134 jo 353 lid 1 Rv. Schenken Schenking van niet bewilligde certificaten door erflater aan echtgenote en kinderen. Schennis Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid Schoolkamp Schop na mes in been Schriftelijk pleidooi Schriftelijke opzegging Schuld in RC niet ten behoeve van gezin Schulden Selectief distributiestelsel Servicekosten Servicekosten: zonnescherm Short stay Slapend dienstverband Slapend dienstverband en transitievergoeding Sluiting bij strafbare voorbereidingshandelingen SM Smartphone Sociale verzekeringsrecht SPA Spaarrekening minderjarige en huwelijksvermogensrecht Speelruimte rechter/partijen: regie moet en regie kan Spijtoptantenregeling en huwelijkse voorwaarden Splitsing Staatssteun status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel Stelplicht Stelplicht 401 BW stelplicht bij beëindigingsverzoek alimentatie Stelplicht en bewijslast Stelplicht en bewijslast bij negatieve verklaring voor recht Stelplicht en bewijslastverdeling Stichtingen en verenigingen | decertificering Stichtingen en verenigingen | Klassiek geschil omtrent certificering in relatie tot art. 2:8 BW: Hof Den Haag 1 oktober 2019 Stichtingen en verenigingen | ontbinding/verbod van vereniging wegens strijd met de openbare orde Stichtingen en verenigingen | Vertegenwoordiging/tegenstrijdig belang Stompen op hoofd bejaarde Strekkingsbeperkende licentievoorwaarden Strikte waarborgen bloedonderzoek stukken voorl. voorzieningen maken deel uit van echtscheidingsgeding Substantieringsplicht van art. 111 lid 3 Rv. Switch Switch | kan een statutair bestuurder switchen van een verzoek om vernietiging van de opzegging ex art. 7:681 lid 1 sub b BW naar een verzoek om toekenning van een billijke vergoeding ex art. 7:682 lid 3 BW? Switch | kan een werknemer op de zitting nog switchen van een verzoek om vernietiging van de opzegging naar een verzoek om toekenning van een billijke vergoeding? Syteem art. 25 Wet WIA Taakstraf Tanken zonder te betalen Te snel naar het 2e spoor is gegaan Tegenbewijs tegenbewijs tegen dwingende bewijskracht akte Tegenbewijs tegen proces-verbaal van descente Tegenstrijdig belang Tegenstrijdig belang en wanbeleid Tegenstrijdig belang en wederpartij Bibolini-exceptie Tegenstrjdig belang en wanbeleid en franchisenemers Tegenverzoek Ten onrechte opgelegde loonsanctie Terbeschikkingstelling Termijnen Termijnen procedure Terugwerkende kracht Testamentaire vertegenwoordiging Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 7:274 lid 1 BW Timeshare vs koop breekt geen huur Toegang benadeelde partijen Toekomstige nog niet gerealiseerde vorm van exploitatie Toekomstige omstandigheden Toelating waarneemregeling huisartsen Toepassingsbereik Aanbestedingsrichtlijn Toerekenbare tekortkoming Toetsing bewijs Toetsing ex tunc Toewijzing i grond Totstandkoming overeenkomst Transitievergoeding Transitievergoeding - termijn Transitievergoeding bij deeltijdeinde Transitievergoeding en rechtsverwerking Transitievergoeding gedeeltelijk Tussentijdse uitdelingslijst Twee conclusie regel Tweeconclusieregel Uitblijven aannemelijke verklaring Uitgangspunt: ultimum remedium Uitgezonderde opdrachten Uitleg Uitleg en voorshandse oordelen Uitleg ontbindende voorwaarden Uitleg overeenkomst in kader afwikkeling van huwelijkse voorwaarden Uitleg overeenkomst van huwelijkse voorwaarden Uitleg samenlevingsovereenkomst en huwelijkse voorwaarden Uitleg samenwonerstestament na verbroken relatie Uitleg testament Uitleg van huwelijkse voorwaarden Uitleg van overeenkomsten Uitleg-problematiek van notariële akte Uitsluiting onrechtmatige verkregen bewijs Uitsluitingsgronden Uitspraak: Onmiddelijksheidsbeginsel Uitwerking verrekenbeding Unus testis Unus testis | aanranding nichtje Unus Testis| Logeerpartijen Urgentie-categoriën Vader heeft moeders appartement niet opzettelijk verzwegen Vader zonder gezag belanghebbende Valt (restant)executieopbrengst in de boedel indien gelden ten tijde van faillietverklaring geëxecuteerde nog onder de notaris zijn Valt de hypotheekschuld in de beperkte gemeenschap Vasstelling p.v. is voorbehouden aan de rechter Vaststellen beschermingsomvang octrooien vaststelling redelijke premie Vaststelling schadevergoeding Vaststelling van de wijze van verdeling Vaststelling vordering Vaststellingsovereenkomst - dwaling Vennootschappelijk belang Verblijfstatus Unieburger Verboden aanvulling feitelijke grondslag Verboden aanvulling grondslag vordering Verboden aanvulling van de feiten Verdelen Verdeling Verdeling nalatenschap Verdeling | algemeen belang Verdeling | bevestigt hoofdregel waarderingspeildatum Verdeling | goederenrechtelijk aandeel wordt bepaald door verkrijging Verdeling | Rechter kan ook partieel verdelen Verdelingsprocedure geeigende route Vereenzelviging Vereffenaar niet-ontvankelijk in cassatie Vereffening Vereisten aan verzoek CIZ Verhoor getuige aan hand van schriftelijke verklaring Verhoor partijgetuige Verhouding Verhouding hoofd- en schadestaatprocedure Verhouding tot schorsingsverzoek verhouding uitleg/dwingende bewijskracht onderhandse akte Verjaring Verjaring bij eigendomsverlies Verkapte getuigenverklaring Verklaring omtrent gedrag Verklaring partij in proces-verbaal dwingend bewijs Verklaring partijgetuige Verklaringen Verkorte wachttijd Verkrachting echtgenoot geen verzet Verloop procedure Vernietigbaarheid Vernietiging ontslag op staande voet Vernietiging opzegging Vernietiging overeenkomst Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds Vervoer Verplichting mondelinge behandeling Verplichting van art. 21 Rv. Verplichting verklaring af te leggen Verrekenbedingen Verrekenbedingen | vererving met agrarische waarde Verrekening door bank met schuld uit bodemverhuurconstructie Verrekening krachtens huwelijkse voorwaarden Verrekening op grond van in huwelijkse voorwaarden voorkomend verrekenbeding Verrekeningsbevoegdheid verruiming van de straftoemetingsvrijheid van de rechter Verschil met waarschuwingsplicht Verschil tussen proces-verbaal en uitspraak Verstandelijk beperkte testateur Versterferfrecht Verstoorde arbeidsverhouding Verstoorde relatie Vertegenwoordigingsbevoegdheid Verticale prijsbinding Verval | kan het beroep van de werkgever op de vervaltermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn? Vervalbeding Vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden Vervaltermijn Vervaltermijn en omgekeerde switch Vervaltermijn en switch Vervaltermijn | was de brief van de werkgever een opzegging? Vervaltermijn | was de e-mail van de werkgever een opzegging en is een vervaltermijn aan de orde? Vervolgingsleeftijd Verweerschrift indienen Verweertermijn in alimentatiezaken, Verwijtbare en vermijdbare schulden Verzekerbaarheid schade Verzet tegen ogv 4:218 lid 3 bij de kantonrechter Verzet tegen rekening en verantwoording en uitdelingslijst vereffenaar in de zin van art. 4:218 BW Verzet tegen uitdelingslijst Verzoek nevenzoorziening door of namens jongmeerderjarige Verzoek om benoeming vereffenaar afgewezen Verzoek om machtiging verwerping nalatenschap niet-ontvankelijk door overschrijding driemaandstermijn Verzoek om pleidooi afgewezen Verzoek om uitstel behandeling van de zaak Verzoek uitstel zitting verzoek voorlopig getuigenverhoor Verzoekschrift of dagvaarding Verzorgingsgedachte Verzorgingstestatment en bewind Verzuim o.g.v. 6:62 lid 2 BW Verzuim o.g.v. 6:83 BW Verzwaarde motiveringsplicht Verzwaarde stelplicht Volledige schadeloosstelling Voorkeursrechten voormalige pleegouder geen belanghebbende Voortgezette handeling Voorwaardelijke ontbindingsverzoeken zijn nog steeds mogelijk, ook in hoger beroep. Maar alleen in dezelfde instantie. Voorwaarden voor ontbinding Vordering in reconventie Vordering tot nakoming huwelijkse voorwaarden voor zover niet in echtscheidingsconvenant geregeld Vordering van erflaatster uit onverschuldigde betaling op erfgenaam verzwegen Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure of daar nauw op aansluiten Vorm vereisten van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden Vormen verplichte zorg | insluiten Vormen verplichte zorg | medicatie Vormvereisten bij wijziging huwelijkse voorwaarden Vormverzuim en alcohol in verkeer Vreemde taal Vrijheid rechter deskundigenonderzoek te gelasten Waarde en erfdeel Waarde of winst Waardering belastingclaim Waarheids- en aanwijsplicht Waarheidsplicht Waarheidsplicht en gevolgen Wanbeleid Wanneer is wettelijke handelsrente verschuldigd Wanprestatie Wat behoort tot het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens huwelijk? Wat behoort tot het te verrekenen vermogen Wat is een grief Wat wordt er verzocht? Wederkerige overeenkomst Wegnemen electra hennepkwekerij Wegwijsplicht Weigering uitkering brandschade Werkgeversaansprakelijkheid psychisch letsel Werknemersaansprakelijkheid Wet BETS Wet DNA minderjarige Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Wet op de Kansspelen Wet Victor Wetenschap van bestuurder geldt als wetenschap van rechtspersoon Wettelijk medehuurderschap Wettelijke informatieplicht executeur Wettelijke rente bij verdelen en verrekenen Wettelijke rente bij verdeling Wettelijke vereffening Wijziging geliberaliseerde huurprijs Wijziging testament Wijziging van de arbeidsovereenkomst (Overplaatsing) Wilsbekwaamheid Winst, gemiddeld maar ook feitelijk Winstuitkering mogelijk Wraking Wraking na voorlopig oordeel Zeden Zelfde oorzaak Zorg dat men weet waar de pijn zit en waar men het over heeft! Zorgmachtiging | aansluitende ZM 12 mnd Zorgmachtiging | OvJ of Rb buiten termijn Zorgmachtiging | plan van aanpak Zorgmachtiging | voorwaardelijke opname Zorgmachtiging | wijzigen ZM Zorgplicht bespreken en passeren testament Zorgvuldigheid aandeelhouders Zuivering schuldenaarsverzuim Zwaar lichamelijk letsel Zwijgrecht en procesopstelling | diefstal, heling of witwassen?) Zwijgrecht en procesopstelling | medeplegen door Hagenezen in Friesland; ‘bullshitverklaring’ Zwijgrecht en procesopstelling | medeplegen woninginbraak Bodegraven Zwijgrecht en procesopstelling | medeplegen woningoverval Heerhugowaard

Totaal aantal uitspraken (1352)

Meest gezochte onderwerpen

Meer onderwerpen

OM Nieuws

Rechtspraak.nl nieuws