Klassikaal

Startdatum: dinsdag 07-11-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht worden steeds vaker in 1 adem genoemd. “Aansprakelijkheid & Verzekering” vormt daarmee een heuse specialisatie binnen het privaatrecht. In de tweedaagse cursus komen ieder der rechtsgebieden separaat, maar ook in hun onderlinge verband aan de orde.

Op de hoogte blijvenBinnen mijn onderdeel van de cursus ga ik in op (onderzoek naar) fraude en de impact die dat heeft op privacy van verzekerden. Ook komt de vervolgstap, de registratie van fraude in de talloze registers van verzekeraars, aan de orde. En als je er eenmaal in staat, hoe kom je er dan weer uit? Gewerkt wordt met casusposities en voorbeelden ter verduidelijking van de stof.
— prof. dr. mr. Mop van Tiggele-van der Velde raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam
In deze cursus verzekeringsrecht komen, naast polisrecht in het algemeen, drie moeilijke, maar praktisch relevante onderwerpen aan de orde: 1) verzekeringsfraude (wanneer is daarvan sprake, welke onderzoeksbevoegdheden heeft de verzekeraar en welke sancties kan de verzekeraar inroepen?), 2) samenloop (het geval waarin twee verzekeringen, gesloten bij verschillende verzekeraars, dekking bieden voor dezelfde schade; welke verzekering gaat dan voor en wat kunnen verzekeraars dienaangaande in de verzekeringsvoorwaarden regelen?) en 3) causaliteit (het geval waarin de schade meerdere oorzaken heeft, terwijl de verzekering niet voor elke oorzaak dekking biedt).
— mr. dr. Kees Engel medewerker van het wetenschappelijk bureau Hoge Raad lid van de geschillencommissie van het Kifid
Mijn onderdeel geeft een verdiepend inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht in de afgelopen twee jaar. Deze ontwikkelingen worden besproken in de bredere context van dit rechtsgebied en de daarin bestaande trends, mede aan de hand van de deze zomer verschenen nieuwe druk van Aansprakelijkheidsrecht. Steeds wordt ingegaan op de vraag wat de nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de dagelijkse juridische praktijk. Er is ruimte voor interactie, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.
— prof. mr. Cees van Dam hoogleraar Europees aansprakelijkheid Maastricht University en visiting professor aan King's College London
Mijn onderdeel ziet op subrogatie van en regres door verzekeraars. Aan de hand van enerzijds theorie en anderzijds casusposities en praktijkervaringen wordt nader ingegaan op vraagpunten die bij deze onderwerpen een rol (kunnen) spelen, zoals: Wat omvat het tegenwerkingsverbod voor een verzekerde? Hoe ver reikt de verhaalsrangorde tussen de verzekeraar en verzekerde (en de kosten daarvan)? Welke verhaalsbeperkingen gelden voor een verzekeraar? Wanneer is de Bedrijfsregeling Brandregres wel/niet van toepassing? In het tweede deel komen opvallende aspecten van de verzekeringsrechtelijke verjaringsregeling aan de orde, waaronder hoe moet worden omgegaan met stuitingen.
— mr. Wim Weterings advocaat Nysingh docent Tilburg University