ECLI:NL:GHARL:2013:5346

Datum: 23-07-2013

Onderwerp: Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:136BW

Vindplaats: Extern

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding.Voor het huwelijk van partijen heeft de man een agrarische onderneming overgenomen, tijdens het huwelijk is deze onderneming uitgebreid met een melkquotum en extra grond. Zowel de aanschaf als de uitbreidingen van de onderneming zijn (deels) gefinancierd met geleend geld, waarop tijdens het huwelijk is afgelost. Partijen gaan er van uit dat die aflossingen ten laste van bespaard en onverdeeld gebleven inkomsten zijn gekomen. Dientengevolge zal moeten worden bezien in hoeverre vermogensvermeerdering is ontstaan als gevolg van de aflossingen die zijn gedaan op de hypothecaire leningen aangegaan voor de verwerving en de uitbreiding van de onderneming. Er bestaan verschillende methoden teneinde het tussen partijen te verrekenen bedrag te berekenen. Het hof benoemt twee van deze methoden.De door de man gedane rentebetalingen op de financieringen worden niet in de verrekening betrokken. Voor zover rente is betaald op de financiering van de voormalige echtelijke woning worden deze betalingen aangemerkt als kosten van de huishouding. De rente die betaald is op de bedrijfsleningen betreffen naar het oordeel van het hof kosten, welke de man gemaakt heeft om inkomsten te genereren; inkomsten die ook aan de vrouw ten goede komen. Deze betaalde rente aldus in de beschouwing te hebben betrokken, concludeert het hof dat de rentebetalingen niet tot enige verrekening dienen te leiden.

Ga naar uitspraak