Hoge Raad 24 februari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV0472

Datum: 24-02-2012

Onderwerp(en): Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:103 BW

Reconstructiewet (Rw.). Behoudens bijzondere gevallen is naast gesloten stelsel van de Rw. geen plaats voor algemene vordering uit ongerechtvaardigde verrijking (vgl. HR 24 september 2010, LJN BM9600, NJ 2010/508 ten aanzien van Landinrichtingswet). In onderhavig bijzonder geval komt toewijzing vordering niet in strijd met gesloten stelsel Rw. Het gaat slechts om correctie achteraf van een vaststaande, onmiskenbare fout (een administratieve vergissing van Kadaster dan wel Reconstructiecommissie), waarbij geen rechten en belangen van derden in het geding zijn. Aanspraak op herstel vloeit reeds voort uit redelijkheid en billijkheid, maar kan ook worden toegewezen bij wege van schadevergoeding “in natura” (art. 6:103 BW) op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Geen verboden aanvulling van rechtsgronden. Nodig maar ook voldoende dat partij zodanige feitelijke stellingen aan vordering ten grondslag legt dat deze toewijzing vordering kunnen rechtvaardigen op door rechter bij te brengen rechtsgrond.