Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:1279 Hoge Raad 4 juli 2017

ECLI:NL:HR:2017:1279

Datum: 04-07-2017

Uitspraak naam: Golden Earring

Onderwerp: Vervalbeding in commercieel contract

Overige onderwerpen: Klachtplicht nader bekeken

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

OM-cassatie. Economische zaak. Ongeval in Terneuzen waardoor stoffen zijn vrijgekomen. Art. 5 Besluit risico’s zware ongevallen 1999. Uitleg tenlastelegging. Bij zijn oordeel over de vraag of de werkgever alle maatregelen heeft getroffen i.d.z.v. art. 5.1 Besluit, heeft het Hof vooropgesteld dat de vraag moet worden beantwoord “of dit specifieke incident had kunnen uitgroeien tot een zwaar ongeval”. In de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit zijn echter aanknopingspunten te vinden voor een dergelijke uitleg van die bepaling, die neerkomt op het stellen van een in het Besluit niet voorziene bijkomende voorwaarde voor strafbaarheid. Een dergelijke uitleg zou ook tekortdoen aan doel en strekking van de bepaling. Niet is vereist dat een zwaar ongeval moet hebben plaatsgevonden of dat een incident had kunnen uitgroeien tot zo’n ongeval of dat er een incident is geweest. De enkele omstandigheid dat in de tll. (overbodig) een concreet incident wordt genoemd, maakt dat niet anders. Het gaat bij art. 5.1 Besluit immers om het antwoord op de vraag of de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van zware ongevallen. Opmerking verdient nog dat de zorgplicht in lid 1 van die bepaling zich onderscheidt van de verplichtingen in lid 2 en lid 3. Dat de naleving van die verplichtingen kan worden betrokken bij het oordeel of aan de in lid 1 genoemde plicht is voldaan, doet niet af aan het zelfstandige karakter van de zorgplicht in lid 1. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid