Geen premie, toch pensioen: het jachtseizoen geopend

Het “geen premie, toch pensioen”-arrest uit 2012 betekent dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook aan personen die onder de werkingssfeer van het fonds vallen, maar die niet zijn aangemeld en waarvoor geen premie is betaald, pensioen moeten toekennen. Dat heeft geleid tot een grote aansluitdrift van werkgevers om het risico te verkleinen, met een schier eindeloze stroom aan rechtspraak in werkingssfeergeschillen tot gevolg.Jurisprudentie

Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8462