Hoge Raad 27 januari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU7254

Datum: 27-01-2012

Onderwerp(en): Rechterswisselingen

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 353 lid 1 Rv., Art. 347 lid 1 Rv., Art. 134 Rv., Art. 20 lid 2 Rv., Art. 353 Rv., Art. 2:248 BW, Art. 20 lid 1 Rv., Art. 134 lid 1 Rv.

(Appel)procesrecht. Recht op pleidooi; art. 134, 353 Rv. Partijen hebben in beginsel recht op pleidooi; weigering pleidooi slechts in zeer uitzonderlijke gevallen; daartoe noodzakelijk dat sprake is van klemmende redenen of strijd met goede procesorde; afwijzing moet deugdelijk gemotiveerd met uitdrukkelijke vermelding redenen; rolreglement doet niet af aan in wet vastgelegde recht op pleidooi (vgl. HR 2 december 2011, LJN BT7596). Indien partij die pleidooi verzoekt noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep haar standpunten mondeling ten overstaan van rechter heeft uiteengezet, moet verzoek in beginsel zonder meer worden toegewezen en dient motivering van afwijzing verzoek aan nog hogere eisen te voldoen. Door hof gegeven motivering voldoet niet aan deze eisen.

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: