Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:486 Raad van State 7 februari 2024

ECLI:NL:RVS:2024:486

Datum: 07-02-2024

Onderwerp: Nadeelcompensatie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 18 mei 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. Bij brief van 19 oktober 2018 heeft [appellant] de minister verzocht om vergoeding van de schade die hij heeft geleden als gevolg van het bij besluit van 20 augustus 2013 vastgestelde Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede. Het Tracébesluit voorziet voor het tracégedeelte tussen Groenlo en Haaksbergen in de aanleg van het nieuwe tracé van de N18 in de nabijheid van de bedrijfswoning. Volgens [appellant] heeft dit onder meer geleid tot waardevermindering van onroerende zaken, een tekort aan fosfaatrechten en inkomensderving. Ten behoeve van de aanleg van de N18 heeft de Staat delen van het grondareaal van het bedrijf van [appellant] onteigend. Hierdoor is dat grondareaal niet alleen verkleind, maar ook in tweeën gesplitst, waarbij het ene deel aan de westelijke zijde van de weg is komen te liggen en het andere deel, met daarop de bedrijfswoning en bedrijfsopstallen, aan de oostelijke zijde van de weg.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)