Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Raad van State 29 november 2023 Raad van State 29 november 2023 Raad van State 15 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2013:BZ8702 Raad van State 27 maart 2013

ECLI:NL:RVS:2013:BZ8702

Datum: 27-03-2013

Onderwerp: Actualiteit 1F

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

In het licht van de nationaal en internationaalrechtelijke erkenning van de uitzonderlijke ernst van marteling en de noodzaak om een ieder daartegen te beschermen, wordt in aanmerking genomen dat, evenals bij terroristische daden, de bedreiging die van deelname aan marteling uitgaat lang tot zeer lang actueel blijft. De staatssecretaris heeft zijn standpunt dat de bedreiging die van het gedrag van de vreemdeling uitgaat nog steeds actueel is niet alleen gebaseerd op diens deelname aan martelingen in de periode 1994 1998, maar eveneens op de omstandigheid dat de vreemdeling blijkens het ambtsbericht als arts daaraan heeft deelgenomen, deze deelname blijft ontkennen en hier te lande in de gezondheidszorg werkzaam is. Gelet op voormeld samenstel van omstandigheden, in welk samenstel de omstandigheid dat art. 1(F) van het Vluchtelingenverdrag op de vreemdeling van toepassing is wegens zijn deelname als arts aan martelingen zwaar weegt, bestaat geen grond voor het oordeel dat de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het gedrag van de vreemdeling nog steeds een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. Het tijdsverloop sedert de periode waarin de vreemdeling aan martelingen in Irak heeft deelgenomen, de context van deze deelname en het ontbreken van klachten over de door de vreemdeling in Nederland verrichte werkzaamheden in de gezondheidszorg zijn in het licht van voormeld samenstel van omstandigheden van onvoldoende gewicht om te oordelen dat een bedreiging als vorenbedoeld niet langer aan de orde is. Dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg geen maatregelen tegen de vreemdeling heeft getroffen, doet daar niet af aan.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht