Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Rechtbank Overijssel 14 december 2023 Rechtbank Overijssel 27 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2015:2586 Rechtbank Gelderland 10 april 2015

ECLI:NL:RBGEL:2015:2586

Datum: 10-04-2015

Onderwerp: Rechtbank Den Haag, 15 april 2022 ECLI:NL:RBDHA:2022:3915 ECLI:NL:RBGEL:2015:2586: Voor de zuiverheid zal de herbeoordeling moeten plaatsvinden door een aan de hand van de reeds bekend gemaakte aanbestedingsstukken nieuw te vormen beoordelingscommiss

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


De kern van het betoog van NMC komt – zoals overwogen – erop neer dat de Provincie zich niet heeft gehouden aan de door haarzelf in het bestek bekend gemaakte beoordelingssystematiek met betrekking tot de onderdelen implementatieplan en plan van aanpak. NMC heeft dat betoog gevoerd aan de hand van haar beoordelingsrapport en dat van Connexxion.

De Provincie voert als verweer dat zij bij beoordeling van de ingediende implementatieplannen en de plannen van aanpak beoordelingsvrijheid had. Volgens de Provincie heeft zij bij gebruikmaking van haar beoordelingsvrijheid niet apert onjuist gehandeld.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat in het algemeen heeft te gelden dat het aan de aanbestedende dienst is een bij de inschrijving ingediend plan te beoordelen en te waarderen. Daarbij heeft de aanbestedende dienst een ruime beoordelingsvrijheid, waarbij enige mate van subjectiviteit bij de beoordeling onvermijdelijk is. De rechter kan de beoordeling door de aanbestedende dienst – de puntenscore met motivering – slechts marginaal toetsen. Alleen bij evidente onjuistheden is plaats voor ingrijpen.

In de onderhavige aanbestedingsprocedure heeft de Provincie in het bestek kenbaar gemaakt hoe punten kunnen worden gescoord voor respectievelijk het implementatieplan en het plan van aanpak. Blijkens deze bepalingen toetst de beoordelingscommissie van de Provincie de plannen aan de hand van de vermelde zaken achter de bullets onder B.5.4 en B.5.5. Verder zijn onder B.5.4 en B.5.5 van het bestek voor het implementatieplan en het plan van aanpak een vijftal categorieën omschreven, met achter elke categorie een gefixeerd aantal punten. Uit deze systematiek kan niet anders volgen dan dat toetsing van de ingediende plannen aan de hand van de zaken vermeld achter de bullets ertoe moet leiden dat een plan wordt ingedeeld in één van de categorieën, en dat ter bepaling van de categorie waarin een plan valt, gekeken moet worden of het plan voldoet aan de omschrijvingen van de categorieën. De omschrijving van de categorie waaraan het plan voldoet, is de categorie waarin het plan wordt ingedeeld. Het plan krijgt vervolgens de score die achter die categorie is vermeld in het bestek. De Provincie heeft zichzelf door deze beoordelingssystematiek een zekere mate van beoordelingsvrijheid ten aanzien van de ingediende plannen ontnomen. Van de Provincie mag worden verwacht dat zij zich als aanbestedende dienst – kort gezegd – houdt aan deze zelfbinding. De vraag is of dat is gebeurd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)