Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Deze serie is onmisbaar voor elke arbeidsrechtspecialist. In deze serie worden de belangrijkste uitspraken op het gebied van arbeidsrecht besproken. Jurisprudentie van de Hoge Raad, maar ook van de Gerechtshoven en rechtbanken nn uitspraken van het HvJ en EHRM komen aan bod.

Onderwerpen

 • Ontbinding i grond
 • Kort geding over concurrentiebeding
 • Studiekostenbeding
 • Vakantiedagen
 • Prepack
 • Ontbindende voorwaarde tijdens ziekte
 • Gefixeerde schadevergoeding valt niet onder WNT
 • Ontbinding na afloop proeftijd
 • Beëindigingsovereenkomst en ander werk
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g -grond
 • Eenzijdige opzegging door de werknemer
 • Ontbinding op de i-grond
 • Concurrentiebeding
 • Werkingssfeerperikelen
 • BPF- werkzaamheden
 • Loonsom
 • omzet of uren
 • Hoofdzakelijkheidscriterium
 • Bewijslast en exhibitieplicht
 • omzet of uren
 • Toepassing bonusregeling
 • Uitleg verzekeringsplicht
 • Herplaatsing
 • Pensioen
 • Betaling achterstallig loon
 • Vergoeding
 • Mededelingseis en onderzoek bij OOSV
 • Wetsvoorstel meer zekerheid Flex
 • Oproepovereenkomsten
 • Uitzendovereenkomst
 • Kwalificeren na Deliveroo
 • Geen ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie
 • Voldoende verbeterkans
 • Ontslag op staande voet
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Ontslag wegens (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Wat valt onder werktijd?
 • Bijzondere wrakingsgrond
 • Ontbinding op verzoek werknemer ex art. 7:671c BW
 • Kwalificatie
 • Concurrentie en relatiebeding
 • Slapend dienstverband
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagrecht
 • Pensioenrecht
 • Aansprakelijkheid werkneemster
 • Overgang onderneming
 • Openbaarheid
 • Kwalificatie
 • Studiekosten
 • Uitzendbeding
 • Niet -meewerken aan re -integratie
 • Flagrante privacy -schending werkgever
 • Echtheid handtekening onder arbeidsovereenkomst
 • Verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen
 • Wijzigen pensioenovereenkomst
 • Toeslagverlening na eindigen uitvoeringsovereenkomst
 • Waarschuwingsverplichting
 • Pensioenovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Eindigen/beëindigen voorwaardelijke toeslagverlening geen inbreuk op eigendomsrecht
 • Oproepovereenkomst
 • Billijke vergoeding
 • Ernstig verwijtbaar handelen
 • Verstoorde verhouding
 • Opdracht
 • Stellen en betwisten
 • Aanvullen van rechtsgronden
 • Wraking
 • Ontbindingsverzoek werknemer slapend dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Bewust roekeloos
 • Buitengerechtelijk onderzoek
 • Vrijheid meningsuiting
 • Burnout
 • Twee Stella - arresten
 • Opzegverbod
 • Einde dienstverband
 • Ontbindende voorwaarde
 • Wilsgebreken onverkort van toepassing
 • Dwaling na sollicitatiegesprek
 • Vaststellingsovereenkomst en dwaling
 • Klachtplicht bij achterstallig loon
 • Xella in 3 uitspraken
 • Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
 • D - grond
 • E - grond
 • F - grond
 • G - grond
 • H - grond
 • I - grond
 • Bewijslast
 • Ziekte
 • Loon
 • Beëindiging
 • VSO en dwaling
 • Ontbinding op verzoek van de werknemer – art. 7:671c BW
 • Concurrentiebeding en kort geding
 • Ontslagvergoedingen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Flexibel -> vast
 • Ketenregeling
 • Functiewaardering
 • Concurrentiebeding
 • De kwalificatievraag van art. 7:610 BW
 • Adviesrecht
 • Onrechtmatig bewijs
 • Gelijke behandeling
 • Arbeidstijden
 • Niet in quarantaine gegaan
 • De liegende procespartij en art. 21 Rv
 • Xella revisited
 • Corona
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
 • Privacy bij lezen email
 • De reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte
 • De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Invloed van wilsgebreken
 • Wilco – perikelen
 • De i grond