Hoge Raad 2 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1065

Datum: 02-07-2019

Onderwerp(en): Afwijzing verzoek tegenonderzoek

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Medeplegen diefstal met valse sleutel (art. 311.1.5 Sr) van geldkoffer met € 228.000 uit muurkluis door in hoedanigheid van geldtransporteur ervoor zorg te dragen dat geldkoffer kon worden ontdaan van deksel (zgn. “plofkofferkop”), door vooraf in geldwaardetransportvoertuig twee (fysieke) klantsleutels – waarmee de plofkofferkop kon worden verwijderd – m.b.v. een bijbehorende code te programmeren, waardoor deze sleutels werden vrijgegeven. Afwijzing verzoek tegenonderzoek naar loggegevens van “plofkofferkop”. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AR7228 m.b.t. omstandigheden waaronder de eis van een eerlijke procesvoering kan meebrengen dat aan verzoek tot het doen verrichten van tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. Hof heeft verzuimd bij zijn afwijzing van het verzoek kenbaar dat toetsingskader te betrekken en heeft i.h.b. niet betrokken dat en waarom een eerlijke procesvoering i.c. aan de afwijzing van het verzoek niet in de weg staat. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat Hof zijn oordeel dat verdachte in het geldwaardetransportvoertuig m.b.v. een ‘programmeerunit’ de klantsleutel met code 74117 heeft geprogrammeerd - met welke sleutel vervolgens de plofkofferkop van de geldkoffer is geopend - in overwegende mate heeft gebaseerd op de desbetreffende loggegevens, is het slechts door globale verwijzing naar de inhoud van het NFI-rapport en naar verhoren van deskundigen in eerste aanleg gemotiveerde oordeel van Hof dat het verzochte onderzoek niet noodzakelijk is, in het licht van hetgeen de verdediging heeft aangevoerd omtrent onregelmatigheden in de loggegevens, niet toereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.