Hoge Raad 29 juni 2021

ECLI:NL:HR:2021:993

Datum: 29-06-2021

Onderwerp(en): Geuigen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Besturen van auto tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van verbalisant, omdat noodzaak niet is gebleken, nu het door verbalisant ambtsedig opgemaakt p-v voldoende duidelijk is, hof geen reden ziet om aan p-v te twijfelen en verdachte zijn ttz. in h.b. afgelegde verklaring (waarvan inhoud strijdig is met in p-v weergegeven bevindingen van verbalisant) op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door feitenrechter, in situatie dat verzoek betrekking heeft op getuige t.a.v. wie verdediging het ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen, terwijl getuige al - in het vooronderzoek of anderszins - een verklaring heeft afgelegd met belastende strekking. ‘s Hofs oordeel is niet z.m. begrijpelijk, omdat aan verzoek ten grondslag is gelegd dat p-v een verklaring van verbalisant omvat die belastend is voor verdachte (nu verdachte daarin wordt aangewezen als bestuurder van personenauto terwijl op dat moment aan hem rijbevoegdheid was ontzegd) en dat verdachte betwist dat hij bestuurder was van die personenauto. HR neemt hierbij in aanmerking dat hof de bewezenverklaring heeft aangenomen mede o.g.v. die door verdachte betwiste verklaring van verbalisant zonder dat verdediging deze getuige heeft kunnen ondervragen, terwijl hof niet blijk ervan heeft gegeven te hebben nagegaan of procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: