ECLI:NL:HR:2020:1522

Datum: 29-09-2020

Onderwerp: Samenloop

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Verkrachting (meermalen gepleegd) door meermalen en op meerdere wijzen lichaam van slachtoffer seksueel binnen te dringen, art. 242 Sr. 1. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.Ad 1. Art. 242 Sr heeft betrekking op dwingen tot ondergaan van meervoud van handelingen. Daarom heeft als uitgangspunt te gelden dat in geval van bewezenverklaring van –(gelijktijdig en op dezelfde plaats) handelen in strijd met die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst, omdat dan sprake is van een uit delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie (vgl. ECLI:NL:HR:2017:1113). Uit bewijsvoering volgt dat bewezenverklaarde handelingen kort na elkaar en op nagenoeg dezelfde plaats hebben plaatsgevonden. ’s Hofs oordeel dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan meermalen verkrachten van slachtoffer, is daarom niet z.m. begrijpelijk. Dit behoeft echter niet tot cassatie te leiden, omdat hof bij strafoplegging kennelijk i.h.b. het oog heeft gehad op omstandigheid dat verdachte meermalen en op meerdere wijzen lichaam van slachtoffer seksueel is binnengedrongen. Hof heeft deze omstandigheid, hetgeen hof met inachtneming van hetgeen hiervoor is vooropgesteld kon doen, in strafverzwarende zin in aanmerking genomen. Verder ligt opgelegde gevangenisstraf van 1.260 dagen, waarvan 523 dagen voorwaardelijk, ver onder strafmaximum van 12 jaren dat van toepassing is als geen sprake is van meerdaadse samenloop.Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aantal dagen hechtenis. HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij vervangende hechtenis is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in ECLI:NL:HR:2020:914. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

Ga naar uitspraak