Gewoonte maken van verwerven, in bezit hebben en verspreiden kinderporno, art. 240b Sr. 1. Duur TBS. Is sprake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen a.b.i. art. 38e.1 Sr en art. 359.7 Sv? 2. O.a.h.v. camera’s en mobiele telefoons toereikend gemotiveerd?

Ad 1. Uit art. 38c jo. 38e lid 1 en 3 Sr volgt dat indien TBS met voorwaarden wordt omgezet in TBS met verpleging, duur van TBS niet in tijd beperkt ingeval sprake is van een geweldsmisdrijf. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY8434, inhoudende dat rechter alleen bij oplegging van TBS met verpleging van overheidswege moet motiveren of deze wel of niet is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf. HR komt terug op rov. 4.10 van dit arrest. Met het oog op mogelijke, in art. 38c Sr voorziene, omzetting van TBS zonder bevel tot verpleging van overheidswege in TBS met zo’n bevel en vervolgens de verlenging daarvan, moet thans worden aanvaard dat, in het geval dat TBS met voorwaarden is opgelegd, eenzelfde motiveringsvoorschrift geldt. Oordeel Hof dat aan verdachte de maatregel van TBS met voorwaarden is opgelegd t.z.v. een geweldsmisdrijf is niet begrijpelijk, aangezien Hof geen f&o heeft vastgesteld waaruit gedragingen van verdachte kunnen worden afgeleid die onmiskenbaar zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen a.b.i. art. 38e.1 Sr, terwijl misdrijven waaronder het bewezenverklaarde is gekwalificeerd ook niet z.m. kunnen worden gekarakteriseerd als misdrijven die dergelijke gedragingen omvatten (vgl. ECLI:NL:HR:2017:524).

Ad 2. Zonder nadere ontbrekende motivering, die ontbreekt, is niet begrijpelijk ’s Hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken verklaarde voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG (t.a.v. duur TBS): ’s Hofs oordeel dat gedragingen verdachte zijn aan te merken als geweldsmisdrijf a.b.i. art. 38e.1 Sr is onjuist, althans niet toereikend gemotiveerd. Dit behoeft niet tot cassatie te leiden, omdat het een overweging ten overvloede betreft.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel
mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel